Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ SPO

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí

Zkušební otázky

(Platnost otázek od: 5. 10. 2016)
 1. Pojem, předmět a právní úprava sociálně-právní ochrany dětí
 2. Vztah právní úpravy sociálně-právní ochrany dětí v zákoně
  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, k Listině základních práv a svobod, Úmluvě o právech dítěte, právním předpisům Evropské unie a ostatním zvláštním právním předpisům upravujícím ochranu dětí
 3. Úmluva o právech dítěte, její postavení v právním řádu České republiky a její obsah
 4. Mezinárodní smlouvy k ochraně práv dětí, kterými je Česká republika vázána
 5. Okruh dětí, na které se sociálně-právní ochrana zejména zaměřuje podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb.
 6. Podmínky pro poskytnutí sociálně-právní ochrany dětem
  v plném rozsahu a v nezbytném rozsahu podle § 2 zákona
  č. 359/1999 Sb.
 7. Orgány sociálně-právní ochrany dětí, úloha obcí, krajů a pověřených fyzických a právnických osob při zajišťování sociálně-právní ochrany dětí, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a poradní sbory
 8. Základní principy poskytování sociálně-právní ochrany dětí podle Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod a podle § 5 až 9a zákona č. 359/1999 Sb.; standardy kvality sociálně-právní ochrany
 9. Oznamovací povinnost a povinnost sdělovat údaje podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; povinnosti rodičů při spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí
 10. Oprávnění zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany navštěvovat děti a rodiny s dětmi
 11. Preventivní a poradenská činnost orgánů sociálně-právní ochrany
 12. Opatření sociálně-právní ochrany na ochranu dětí – vyhodnocování situace dítěte a rodiny, individuální plán ochrany dítěte, případové konference
 13. Uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc, výchovná opatření – podmínky uložení, správní řízení
14. Činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností při svěření dítěte do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte
 1. Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zprostředkování náhradní rodinné péče
 2. Působnost krajského úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí při zprostředkování náhradní rodinné péče
 3. Působnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí při zprostředkování osvojení dítěte ve vztahu k cizině podle zákona č. 359/1999 Sb. a podle Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 4. Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče
 5. Pěstounská péče – podmínky svěření dítěte do pěstounské péče, práva a povinnosti pěstouna, doba trvání pěstounské péče; svěření dítěte do péče jiné osoby podle § 953 a násl. občanského zákoníku
 6. Svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu (podání návrhu, důvody, délka trvání); evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (podmínky pro zařazení do evidence, vedení evidence),
 7. Práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci, dohoda o výkonu pěstounské péče, rozhodnutí o úpravě práv a povinností osoby pečující nebo osoby v evidenci
 8. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
 9. Osvojení nezletilého
 10. Opatrovnictví dítěte
 11. Poručenství
 12. Ústavní  výchova podle občanského zákoníku  a zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči; působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností při realizaci ústavní a ochranné výchovy a sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy podle § 28 až 30 zákona č. 359/1999 Sb.;
 13. Určování a popírání rodičovství k dítěti
 14. Rodičovská odpovědnost, práva a povinnosti rodičů osobní povahy; výkon rodičovské odpovědnosti u rodičů, kteří nejsou plně svéprávní; zásahy soudu do trvání a rozsahu rodičovské odpovědnosti
 15. Podmínky výkonu rodičovské odpovědnosti, řešení sporů mezi rodiči, péče o dítě a jeho ochrana, osobní styk rodiče s dítětem, zastoupení dítěte, péče o jmění dítěte
 16. Úprava výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství a v případě nesezdaných rodičů, kteří spolu nežijí
 17. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky, výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
 18. Výkon sociální kurately pro děti a mládež podle § 31 až § 34 zákona č. 359/1999 Sb.
 19. Formy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, syndrom CAN, základní postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí při zjištění podezření na týrání nebo zneužívání dítěte
 20. Možnosti spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí s dalšími subjekty při řešení případů týraných dětí
 21. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí v případech domácího násilí
 22. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k cizině a zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině
 23. Ochrana dětí podle zákona o přestupcích, řízení proti mladistvým, kteří se dopustili přestupku, úloha orgánu sociálně-právní ochrany dětí v přestupkovém řízení proti mladistvému
 24. Správní delikty upravené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
 25. Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami
 26. Zařízení sociálně-právní ochrany dětí – druhy zařízení, předmět jejich činnosti
 27. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – podmínky svěření dítěte do péče zařízení, limity počtu dětí, délka pobytu dětí, rozsah poskytované péče, práva a povinnosti ředitele zařízení, podmínky pro přemístění dítěte do jiného zařízení, úhrada nákladů na pobyt dítěte v zařízení
 28. Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 29. Vedení evidence dětí a spisové dokumentace o dětech
 30. Základní principy soudnictví ve věcech mládeže
 31. Posloupnost a druhy opatření / forem řešení trestné činnosti mladistvých
 32. Zvláštnosti řízení ve věcech dětí mladších 15 let, které se dopustily činu jinak trestného
 33. Účast orgánu  sociálně-právní  ochrany dětí v řízení proti mladistvým a v řízení ve věcech dětí mladších 15 let, které se dopustily činu jinak trestného
 34. Zákon o zvláštních řízeních soudních – řízení o určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení, předběžné opatření soudu upravující poměry dítěte, řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti
 35.  Místní příslušnost v sociálně-právní ochraně, úprava dožádání mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí
 36. Dávky pěstounské péče – druhy dávek, orgány příslušné k rozhodování a výplatě dávek pěstounské péče, řízení
 37. Dávkové systémy sociální ochrany obyvatel, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi
 38. Druhy sociálních služeb, subjekty, které sociální služby poskytují, a jejich působnost

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (42.5 + 0.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru