Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úřadů – zvláštní část

Kurz: Vzdělávání vedoucích úřadů – zvláštní část

Vzdělávání vedoucích úřadů-zvláštní část

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Vedoucí úřadů územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Tento vzdělávací modul je určen vedoucím úřadů územních samosprávných celků. Navazuje na klasickou prezenční výuku obecné části vzdělávání vedoucích úřadů dle § 27 zákona č. 312/2002 Sb. Jeho cílem je poskytnout vedoucím úřadů přehled o správních činnostech, které dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, vykonávají jejich podřízení. Jedná se tedy o zvláštní část vzdělávání vedoucích úřadů

Program

Přehled správních činností – obsah jednotlivých správních činností, ukázky testových úloh, právní předpisy a odborná literatura

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 228 278

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, 974 863 505

Právní předpisy
a) Správní činnost při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• Zákon 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastění)
• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Kontrolní otázky


b) Správní činnost v silniční dopravě

• Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 38/1995 Sb., zák. č. 304/1997 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 150/2000 Sb., zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 175/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 577/2002 Sb., zák. č. 103/2004 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 1/2005 Sb., zák. č. 229/2005 Sb.)
• Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.
• Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
• Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
• Nařízení vlády ČR č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
• Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
• Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
• Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě ve znění nařízení Rady (EHS) č. 561/2006
• Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
• Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. 3. 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/02, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 pro účely zavedení osvědčení řidiče
• Nařízení Rady (EHS) č. 3916/90 z 21. 12. 1990 o opatřeních v případě krize na trhu silniční přepravy zboží
• Směrnice Rady 88/599/EHS o jednotném postupu pro provádění nařízení (EHS) 3820/85 a nařízení 3821/85
• Rozhodnutí Komise č. 93/172/EHS ze dne 22. února 1993, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy v silniční dopravě uvedený v článku 6 směrnice Rady č. 88/599/EHS
• Rozhodnutí Komise č. 93/173/EHS ze dne 22. února 1993, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 16 nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci některých sociálních předpisů v silniční dopravě
• Nařízení Rady (ES) 2135/98, kterým se mění nařízení (EHS) 3821/85 a směrnice 88/599/EHS o provádění nařízení (EHS) 3820/85 a (EHS) 3821/85
• Směrnice Rady 2004/112/ES ze dne 13. 12. 2004 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí
• Směrnice 2001/26/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. 5. 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES
• Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 z 16. března 1992, o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy, ve znění nařízení Rady (ES) č. 11/98 ze dne 11. prosince 1997
• Nařízení Rady (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní přepravu cestujících uvnitř členského státu
• Nařízení Komise (ES) č. 2121/98 ze dne 2. října 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 684/92 a (ES) č. 12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících autokary a autobusy
• Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ve znění Nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 o postupu členských států týkající se závazků veřejné služby v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní
• Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 o použití pravidel konkurence v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní
• Nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 o poskytování pomoci v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní, doplněno: Nařízením Rady č. 1658/82, Nařízením Rady č. 1100/89, Nařízením Rady č. 3578/92, Nařízením Rady č. 2255/96, Nařízením Rady č. 0543/97
• Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 38/1995 Sb., zák. č. 304/1997 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 150/2000 Sb., zák. č. 361/2000 Sb., zák. č. 175/2002 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., zák. č. 577/2002 Sb., zák. č. 103/2004 Sb., zák. č. 186/2004 Sb., zák. č. 1/2005 Sb., zák. č. 229/2005 Sb.)
• Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.
• Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
• Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
• Nařízení vlády ČR č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
• Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
• Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
• Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě
• Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
• Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. 3. 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/02, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 pro účely zavedení osvědčení řidiče
• Nařízení Rady (EHS) č. 3916/90 z 21. 12. 1990 o opatřeních v případě krize na trhu silniční přepravy zboží
• Směrnice Rady 88/599/EHS o jednotném postupu pro provádění nařízení (EHS) 3820/85 a nařízení 3821/85
• Rozhodnutí Komise č. 93/172/EHS ze dne 22. února 1993, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy v silniční dopravě uvedený v článku 6 směrnice Rady č. 88/599/EHS
• Rozhodnutí Komise č. 93/173/EHS ze dne 22. února 1993, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 16 nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 o harmonizaci některých sociálních předpisů v silniční dopravě
• Nařízení Rady (ES) 2135/98, kterým se mění nařízení (EHS) 3821/85 a směrnice 88/599/EHS o provádění nařízení (EHS) 3820/85 a (EHS) 3821/85
• Směrnice Rady 2004/112/ES ze dne 13. 12. 2004 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí
• Směrnice 2001/26/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. 5. 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES
• Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 z 16. března 1992, o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy, ve znění nařízení Rady (ES) č. 11/98 ze dne 11. prosince 1997
• Nařízení Rady (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní přepravu cestujících uvnitř členského státu
• Nařízení Komise (ES) č. 2121/98 ze dne 2. října 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS)
• č. 684/92 a (ES) č. 12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících autokary a autobusy
• Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ve znění Nařízení Rady (EHS) č. 1893/91 o postupu členských států týkající se závazků veřejné služby v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní
• Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 o použití pravidel konkurence v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní
• Nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 o poskytování pomoci v dopravě železniční, silniční a vnitrozemské vodní, doplněno: Nařízením Rady č. 1658/82, Nařízením Rady č. 1100/89, Nařízením Rady č. 3578/92, Nařízením Rady č. 2255/96, Nařízením Rady č. 0543/97
• Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (§§ 760-7764, 772, 773, 879a)
• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (§§ 8-11 - obchodní firma), § 64 odst. 1)
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (§§ 2, 9, 12-14, 24, 32), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (§§ 2, 5, položka 34), ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně živností (příloha 3, část skupiny 314)
• Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností (příloha 2 - obce s rozšířenou působností)
• Kontrolní otázky


c) Správní činnost při Přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících

• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
• Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
• Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 194/2006 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
• Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
Doporučená literatura:
• Bušta P., Kněžínek J., Seidl A.: Zákon o silničním provozu s komentářem, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2005
• Bušta P., Přikryl V.: Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem a souvisejícími předpisy, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2004
• Černý J., Horzinková E., Kučerová H.: Přestupkové řízení, 9. vydání, Linde Praha, Praha 2005
• Červený Z., Šlauf V.: Přestupkové právo, 13. vydání, Linde Praha, Praha 2006
• Hrabák J., Nahodil T.: Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými poznámkami, ASPI, Praha 2005
• Kučerová H.: Dopravní přestupky v praxi, Linde Praha, Praha 2002
• Leitner M., Lukášek M.: Bezpečnost silničního provozu - komentář, Eurounion, Praha 2006
• Ondruš R.: Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, Linde Praha, Praha 2005
• Porada V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi, Linde Praha, Praha 2000
• Vopálka V., Mikule V., Šimůnková V., Šolín M.: Soudní řád správní - komentář, C. H.

d) Správní činnost při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
• Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Odborná literatura:
• Bušta P., Kněžínek J., Seidl A.: Zákon o silničním provozu s komentářem, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2005
• Hrabák J., Nahodil T.: Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými poznámkami, ASPI, Praha 2005
• Leitner M., Lukášek M.: Bezpečnost silničního provozu - komentář, Eurounion, Praha 2006
• Ondruš R.: Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, Linde Praha, Praha 2005
• Řidičské průkazy – Evropská unie a Evropský hospodářský prostor, Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, Lucemburk, 2005


e) Správní činnost při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy

• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 376/2006 S. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy
• Vyhláška č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
• Vyhláška MDS č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
• Vyhláška MDS č. 429/2001 Sb., o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách
• Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
Odborná literatura:
• Soušek, J.; Stehlík, M.: Zákon o dráhách a železniční legislativa Evropských společenství podle právního stavu k 1. 5. 2005. Olomouc: ANAG, 2005.
• Soušek, J.; Stehlík, M.: Stavební a technický řád drah podle právního stavu k 1. 1. 2005. Olomouc: ANAG, 2005.


f) Správní činnost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu

• Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
• Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
• Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
• Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
• Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
• Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
• Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.
• Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Odborná literatura:
• Kotrba R., Velíšková A.: Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků (s komentářem). Ekonomická a informační agentura Hradec Králové, 2004.
• Melion M.: Finance územních samospráv včetně dodatku. Ekonomická a informační agentura Hradec Králové, 2000.
• Peterová H.: Finanční hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkoumávání. Institut pro místní správu Praha, 2005


g) Správní činnost při správě daní a poplatků

• Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Odborná literatura:
• Jirásková, Šneberková: Místní poplatky v praxi (3. aktualizované znění). Nakladatelství BOVA POLYGON.
• Jirásková, Šneberková: Zákon o správě daní a poplatků a jeho aplikace na výkon správy místních poplatků. Nakladatelství BOVA POLYGON.


h) Správní činnost při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy

Část A – Památková péče
Právní předpisy:
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákonů č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb. (tj. právní stav s účinností ke dni 1. 5. 2004)
• Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění vyhlášek č. 139/1999 Sb. a č. 538/2002 Sb.
• Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb. m. s.
• Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb. m. s.
• Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
• Zákon 101/2001 Sb., o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění zákona č. 180/2003 Sb., v seznamu právních předpisů
• Zákon č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
• Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní, č. 94/1958 Sb.
• Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, č. 159/1991 Sb.
• Sdělení o vzniku Národního památkového ústavu a jeho statutu pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částka 1/2003
Odborná literatura:
• O. J. Blažíček: Slovník památkové péče, Praha 1962
• V. Šlauf, E. Matrasová, P. Příhoda, L. Šmíd: Správní řád, komentář. Praha 2001
• L. Nedorost, R. Ondruš: Průvodce úředníka správním řízením se vzory procesních postupů orgánů veřejné správy. Praha 2001
• J. Doležal, J. Mareček, O. Vobořil: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 1998
• J. Hobzek: Vývoj památkové péče v českých zemích. Stručný nástin. Praha 1987
• J. Nesvadbíková: K vývoji památkové péče na území Československa. Skriptum FF UK, Praha 1983
• V. Vinter: Stručný slovník památkové péče, Ústí nad Labem 1983
• Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005. Praha 1998
• Věcný záměr zákona o ochraně kulturních památek a památkové péči. Praha 1999
• Příručka vlastníka kulturní památky. Praha 2002 (2. upravené vydání)
• H. Sedlmayer: Demolovaná krása. Praha 1992
• M. Dvořák: Katechismus památkové péče. Praha 1991
• V. Richter: Památka a péče. Praha 1993
• K současným problémům péče o památky – Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha 1997
• Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví. Praha 2001
• Riegel, Moderní památková péče. Praha 2003
Metodické publikace:
• M. Suchomel: Záchrana kamenných soch. 2. díl, 1990
• J. Štulc, M. Suchomel, I. Maxová: Péče o kamenné sochařské a stavební památky. SÚPP, Praha 1998
• V. Kučová, P. Bureš: Principy péče o lidové stavby. SÚPP, Praha 1999
• L. Bezděk, K. Křížová, E. Lukášová, V.Písařík: Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků. (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků), SÚPP, Praha 2000
• O. Šefců, J. Vinař, M. Pacáková: Metodika ochrany dřeva. SÚPP, Praha 2000
• Z. Novák: Dřeviny na veřejných městských prostranstvích. Použití dřevin v ulicích a na náměstích památkově chráněných měst. SÚPP, Praha 2001
• P. Macek: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. SÚPP, Praha 2001. 2., rozšířené vydání
• I. Kopecká a kol.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. SÚPP, Praha 2002
• V. Láska, A. Schubert, M. Solař, J. Štulc: Péče o střechy historických budov. 2., doplněné vydání, NPÚ 2003
• V. Girsa, J. Holeček, P. Jerie, D. Michoinová: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. NPÚ 2004
• K. Kibic, K. Kuča, V. Kučová: Novostavby v památkově chráněných sídlech. NPÚ 2004
• A. Schubert: Péče o historické výplně okenních a dveřních otvorů. 2005
Soupisy a slovníky památek a historických sídel a další, zejména souborné publikace – např. Umělecké památky Čech (red. E. Poche, 1977, 1978, 1980, 1982), Staletí kolem nás (J. Herout, 1981), Jak poznávat kulturní památky (J. Herout, 1986), Atlas památek (K. Kuča, 2002), Konstrukce historických staveb (J. Škabrada, 2003), Umělecké památky Moravy a Slezska (B. Samek, 1994, 1999), Města a městečka Čech, Moravy a Slezska (K. Kuča, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002), Dějiny hmotné kultury (J. Petráň, 1985, 1995, 1997), Úvod do teorie a dějin památkové péče I-II (V. Vinter, 1982, skripta FF UK v Praze, 2. vyd.), Základy péče o stavební památky (B. Štorm, 1965), Lidová architektura (V. Frolec, J. Vařeka, 1983), Teorie městských památkových rezervací 1900-1975 (I. Hlobil, 1985), Principy památkového urbanismu (K. Kuča, V. Kučová, 2000), Výkladový slovník – malířství, grafika a restaurátorství (R. Kubička, J. Zelinger, 2004), Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana (Praha 1998);
Speciální odborné práce (články) – např. K ožívání romantických koncepcí a puristických metod při komplexní obnově stavebních památek (J. Štulc, in: Památky a příroda, č. 3/1984, s. 129-142), K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek (J. Štulc, in: Památky a příroda, č. 3/1987, s. 129-147), Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska (M. Radová, in: Památky a příroda, č. 1-2/1987, s. 1-9, 65-75), Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe (V. Láska, in: Památky středních Čech, č. 2/2000, s. 1-27);
Časopis Zprávy památkové péče, časopis Průzkumy památek, odborně metodické publikace vydávané Národním památkovým ústavem pro sjednocení odborně metodických východisek při výkonu státní památkové péče, výroční zprávy o činnosti a webové stránky Národního památkového ústavu, webové stránky Ministerstva kultury.
Část B – Správa sbírek
Právní předpisy:
• Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
• Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 947/01
• Nařízení Komise (EHS) č. 752/93 provádějící nařízení Rady č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1526/98
• Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
• Metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi), MK ČR č. j. 53/2001 (publikováno na webových stránkách Ministerstva kultury)
• Metodický pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí, MK ČR č. j. 14.639/2002 (publikováno na webových stránkách Ministerstva kultury)
• Zákon č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
Odborná literatura:
• J. Žalman a kol.: Příručka muzejníkova I. Praha 2002
• P. Jirásek, Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Praha 1999
• Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha 1998/1999
• Oběžník o nutnosti a potřebnosti inventarizace a katalogizace církevních kulturních statků. Praha 2001


I) Správní činnost v územním plánování

• Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
• Vyhláška č. 461/2003 Sb. Seznam stavebních úřadů
• Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 254/200 1 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona 76/2002 Sb.
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 139/2002 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
• Zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
• Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Odborná literatura:
• Martin Tunka: Obsah územně plánovací dokumentace
• Tunka, Sklenář: Pořizování územně plánovací dokumentace v souvislosti s novelou stavebního zákona
• Limity využití území (Ústav územního rozvoje Brno)
• Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení - Miriam Přinosilová (Ústav územního rozvoje Brno)
• Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování (Ústav územního rozvoje Brno)
• Jiří Hrůza: Charty moderního urbanismu
• Hrůza, Zajíc: Vývoj urbanismu I. a II. díl
• Huml, Buchar, Mikšovský, Veverka: Mapování a kartografie
• Hexner, Novák: Urbanistická kompozice
• Maier: Územní plánování
• Mejsnarová: Územní plánování v informačním systému o území
• Maier: Ekonomie územíj) Správní činnost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

• Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
• Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
• Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
• Vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa
• Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství
• Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č.367/2005 Sb.
Předpisy související
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění
• Vyhláška č. 540/2002 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 601/2006 Sb., zrušení vyhlášky o bezpečnosti práce
• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č.265/1992 Sb.,o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státní zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádějí zákony
č. 265/1992 Sb. a č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně
• Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č.359/2003 Sb.
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění zákona č. 312/2005 Sb.
• Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů


k.) Správní činnost při řízení o dávkách a službách sociální péče

• Usnesení Předsednictva ČNR č.2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
• Listina základních práv a svobod
• Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
• Úmluva o právech dítěte
• Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška 108/2006 Sb. o sociálních službách
• Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
• Zákon č. 110/2006 o životním a existenčním minimu
• Zákon č. 111/2006 o pomoci v hmotné nouzi

• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a změně dalších zákonů
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) od 1. 1. 2006
• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
• Zákon č. 106/2006 Sb., o sociálních službách
Odborná literatura:
• EU – Informace č. 1/2004 a násl.
• Sdělení č. 228/1993 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
• Sdělení č. 209/1993 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
• Zákon o sociálně právní ochraně dětí (komentář), Linde a. s., Praha
• Zákon o rodině (komentář), Nakladatelství C. H. Beck, Praha
• Zákon o rodině (komentář), Linde, a.s., Praha
• Komunita občanská a komunita terapeutická, Hartl P., Praha 1997
• Evaluating the Quality of Care, Payne Ch., London 1994
• Ústavní sociální péče, Matoušek O., Praha 1995
• Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost (2. vydání), SOCIOKLUB 2001
• Evropská sociální charta
• Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů, FTVS Praha 1996
• Obce, města, regiony a sociální služby, SOCIOKLUB 1997
• Slabikář sociální práce na ulici: Supervize, Streetwork, Financování. Bednářová Z., Pelech, L., Doplněk 2000
• Bratr vyvržených, Gilbert Guy, Portál 1993
• Lidský vztah jako součást profese, Kopřiva K., Portál 1997
• Otázky legitimace sociální práce, Laan Geert van der, Albert 1998
• Práce s rizikovou mládeží, Matoušek O. a kol., Portál 1996
• Metody sociální práce, Řezníček I., SLON 1997
• Umění pomáhat, Úlehla I., Renesance 1996
• Sociologie pro sociální pracovníky, Zita J., Stašová L., Hradec Králové, Gaudeamus, 1999


l) Správní činnost při provádění státní sociální podpory

• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 125/2006 S. O zvíšení příplatku k důchodu v roce 2007
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
• Nařízení vlády č. 63/1998 Sb., o nezabavitelných částkách
• Vyhláška č. 322/2005 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popř. výuka se pro účely SSP a důch. poj. považuje za studium na SŠ nebo VŠ
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nem. poj., ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, který uvedený zákon zrušil
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 100/1988 Sb., o soc. zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu


m) Správní činnost při sociálně právní ochraně dětí

• Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
• Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 360/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
• Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
• Sdělení č. 228/1993 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
• Sdělení č.209/1993 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
• Sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
• Sdělení č. 43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
• Sdělení č.132 /2000 Sb. m. s, o Evropské úmluvě o osvojení
• Sdělení č. 66/2000 Sb. m. s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
• Sdělení č. 47/2001 Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství.
• Sdělení č. 90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č. 182).
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
• Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 110/2006, Sb. o životním a existenčním minimu
• Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 135/2006 Sb., o domácím násilí
• Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
• Instrukce MPSV č.j. 21-12242/2000 ze dne 15. 3. 2000, kterou se stanoví rozsah evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech,vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a obsah spisové dokumentace o žadatelích o osvojení a o svěření do pěstounské péče
• Instrukce č.j. 698/88 – L ze dne 30. 12. 1988, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
• Rezoluce Rady Evropské unie z 26. 6. 1997 o nedoprovázených nezletilcích, kteří jsou příslušníky třetích zemí ( 97/ C 221/03)
• Doporučení RE 4 (1984) o rodičovské zodpovědnosti
• Doporučení RE 6 (1987) o pěstounských rodinách
• Doporučení RE 2 (1993) o medikosociálních aspektech zneužívaných dětí
• Doporučení RE 1286 (1996) o Evropské strategii pro děti
• Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
Odborná literatura:
• V. Novotná, E. Burdová, F. Brabenec, Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (komentář), nakladatelství LINDE PRAHA, a. s., 2002
• M. Hrušková, Zd. Králíčková, Zákon o rodině (komentář), nakladatelství C. H. Beck, Praha 2005
• J. Jelínek, D. Melicharová, Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou, nakladatelství LINDE PRAHA, a. s., 2004
• R. Ondruš, Správní řád (nový zákon s důvodovou správou a poznámkami), Praha 2005
• Kopřiva, K., Lidský vztah jako součást profese, Portál, Praha 1997
• Řezníček, I., Metody sociální práce, Slon, Praha 1994.
• Novotná V., Průšová L., K vybraným otázkám osvojování dětí, Linde s.r.o., Praha 2004
• Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti, MPSV, 2000
• Právo a rodina
• Právní rozhledy
• Veřejná správa
• Děti a my
• Psychologie Dnes


n) Správní činnost při správě živnostenského podnikání

• Živnostenský zákon, zákon 455/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon o živnostenských úřadech, zákon 570/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon o ochraně spotřebitele, zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• občanský a obchodní zákoník – vybrané části
• Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
• nařízení vlády 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů
• nařízení vlády 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
Další právní normy:
• Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů (od 1. 7. 2007 bude nahrazen zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení – insolventní zákon)
• Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích – vybrané části
• Zákon o státní kontrole, zákon č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Trestní zákon, zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• Zákon o přestupcích, zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
• Zákon o správě daní a poplatků, zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon o pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
• Zákon o daních z příjmů, zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vybrané části


o) Správní činnost při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů
• Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst.8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů.


p) Správní činnost ve školství

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
• Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
• Zákon č. 1092002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
• Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
• Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
• Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
• zákon 262/2006 Sb., zákoník práce
• Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
• Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
• Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
• Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
• Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
• Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků


q) Správní činnost při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

• Ústava České republiky - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve znění Ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
• Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
• Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
• Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 135/2006 Sb., o domácím násilí
Odborná literatura:
• Červený: Přestupkové právo - IMS 2003
• Matrasová, Šlauf: Obecní zřízení. IMS, 2003
• Hrazdírová: Krajské zřízení. IMS, 2002
• Vedral: Zákon o hlavním městě Praze. IMS, 2005
• Červený, Šlauf: Přestupkové právo – komentář, 12. vydání, Linde Praha
• Matrasová, Příhoda, Šmíd, Šlauf: Správní řád - komentář, 11. vydání, Linde Praha


r) Správní činnost při správě matrik a státního občanství

• Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 (císařský patent č. 946/1811 sb. zák. soud.) – zejména ustanovení § 28 – 32, § 92, § 146, § 160, § 161
• Vystěhovalecký patent z roku 1832 (císařský patent č. 2557/1832 sb. zák. soud.) – zejména ustanovení § 1, § 2, § 6, § 7, § 9, § 10, § 19, § 20
• Dekret dvorské kanceláře z roku 1833 (sb. polit. zák. sv. 61, č. 20)
• Zákon domovský č. 105/1863 ř. z. a jeho novelizace - zákon č. 222/1896 ř. z.
• Zákonný článek L/1879, o nabývání a ztrátě uherského státního občanství
• Zákonný článek IV/1886, o naturalizaci hromadných repatriantů
• Zákonné články XVIII/1871, XXII/1886, V/1903 upravující domovské právo v Uhrách
• Ústavní listina Československé republiky (zákon č. 121/1920 Sb.) – zejména ust. § 4
• Ústavní zákon č. 236/1920 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé
• Zákon č. 193/1920 Sb., branný zákon – zejména § 31, a prováděcí vládní nařízení č. 141/1927 Sb., jímž se vydávají nové branné předpisy – ustanovení § 240 - 248
• Zákon č. 71/1922 Sb., o vystěhovalectví – zejména ustanovení § 1
• Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem, Versailles 1919, vyhlášena pod č. 217/1921 Sb.
• Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem, Saint - Germain 1919, vyhlášena pod č. 507/1921 Sb.
• Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem, Trianon 1920, vyhlášena pod č. 102/1922 Sb.
• Smlouva mezi mocnostmi spojenými a Československem, Saint – Germain 1919, vyhlášena pod č. 508/1921 Sb.
• Smlouva mezi ČSR a Rakouskem o státním občanství a ochraně menšin - č. 107/1921 Sb.
• Smlouva mezi ČSR a Německem - č. 308/1922 Sb.
• Vládní vyhláška o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. 7. 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši č. 20/1925 Sb.
• Smlouva mezi ČSR a Polskem o otázkách právních a finančních - č. 56/1926 Sb.
• Ústavní zákon č. 152/1926 Sb., o udělení státního občanství československého některým osobám
• Úmluva mezi Československem a USA o naturalizaci, vyhlášena pod č. 169/1929 Sb., a prováděcí zákon č. 60/1930 Sb.
• Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, prováděcí oběžník Ministerstva vnitra č. A-4600-16/8-45-Ref. A. ze dne 24. 8. 1945
• Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině (č. 186/1946 Sb.), prováděcí ústavní dekret č. 60/1945 Sb. a prováděcí vládní nařízení č. 61/1945 Sb.
• Dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR ze dne 10. 7. 1946 o právu opce a vzájemného přesídlení občanů české a slovenské národnosti, žijících v SSSR na území Volyňské gubernie, a československých občanů národnosti ukrajinské, ruské a běloruské, žijících na území Československa
• Ústavní zákon č. 74/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
• Ústavní zákon č. 179/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
• Zákon č. 102/1947 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
• Zákon č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva
• Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky – zejména § 53, a zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
• Zákon č. 245/1948 Sb., o státním občanství osob maďarské národnosti
• Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, a jeho novelizace - zákon č. 72/1958 Sb.
• Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon – ustanovení § 18, § 42
• Zákon č. 34/1953 Sb., kterým některé osoby nabývají československého státního občanství
• Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
• Zákon č. 165/1968 Sb., o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
• Zákon č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČSR, a jeho novelizace - zákonné opatření předsednictva ČNR č. 124/1969 Sb. a zákon č. 146/1971 Sb.
• Zákon č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbýv
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (42.0 + 35.1) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru