Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Správní řízení v praxi - Doručování

Kurz: Správní řízení v praxi - Doručování

Správní řízení v praxi - Doručování

Rozsah 6 hodin

Cena 990 Kč

Místa konání Praha, Ústí nad Labem

Lektor(ka)

Mgr. David MAREK, JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ, Ing. Bc. Roman KRČIL

Forma

Prezenční

Cílová skupina

úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků, státní zaměstnanci a jejich představení, zaměstnanaci a vedoucí zaměstnanci správních úřadů

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

• shrnout zásady pro doručování ve správním řízení
• usnadnit pochopení praktických aspektů doručování ve správním řízení
• přispět k osvojení správných a efektivních postupů při doručování ve správním řízení
• poskytnout platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti

Program

• Doručování ve správním řízení (obecné principy a požadavky, kdo doručuje, kam se doručuje, jak se doručuje, uložení písemnosti, překážky při doručování, fikce doručení, lhůty při doručování, doručování písemností vyžadujících a nevyžadujících potvrzení o doručení, doručování veřejnou vyhláškou, doručování opatrovníkem).
• Elektronické aspekty doručování ve správním řízení (vymezení základních pojmů - např. datové schránky, autorizovaná konverze atd., přehled právních předpisů upravujících komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související, postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou).
• Případové studie (procvičování vybraných témat). Diskuze.

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod čísly AK/PV-516/2012-Z a AK/VE-347/2012-Z.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Petr Kuš, p.kus@institutpraha.cz, telefon: 224 241 278

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505

Odborná literatura

• Časopis „Veřejná správa“
• Časopis „Správní právo“
• Kadečka, S. a kol.: Správní řád. Praha, ASPI, a.s., 2006

Právní předpisy

• zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
• zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
• zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
• zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
• nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
• vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách
• vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
• vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
• vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek
• vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
29. 5. 2018 2PKDOJAB181000 Praha Mgr. David MAREK 990 Kč
27. 6. 2018 2ULDOJAC181000 Ústí nad Labem JUDr. Eva ŠARAPATKOVÁ 990 Kč
22. 3. 2018 2PKDOJAA181000 Praha Ing. Bc. Roman KRČIL 990 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (29.7 + 42.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru