Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část MAT

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část MAT

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při správě matrik a státního občanství)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky se správními činnostmi vykonávanými podřízenými úředníky.

Program

•problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky
•přehled právních předpisů
•aktuální novelizace
•problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-11/2012-Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy


Právní předpisy na úseku státního občanství: Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 (císařský patent č. 946/1811 sb. zák. soud.) – zejména ustanovení § 28 – 32, § 92, § 146, § 160, § 161; Vystěhovalecký patent z roku 1832 (císařský patent č. 2557/1832 sb. zák. soud.) – zejména ustanovení § 1, § 2, § 6, § 7, § 9, § 10, § 19, § 20; Dekret dvorské kanceláře z roku 1833 (sb. polit. zák. sv. 61, č. 20), Zákon domovský č. 105/1863 ř. z. a jeho novelizace - zákon č. 222/1896 ř. z., Zákonný článek L/1879, o nabývání a ztrátě uherského státního občanství, Zákonný článek IV/1886, o naturalizaci hromadných repatriantů, Zákonné články XVIII/1871, XXII/1886, V/1903 upravující domovské právo v Uhrách, Ústavní listina Československé republiky (zákon č. 121/1920 Sb.) – zejména ust. § 4, Ústavní zákon č. 236/1920 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení, o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé, Zákon č. 193/1920 Sb., branný zákon – zejména § 31, a prováděcí vládní nařízení, č. 141/1927 Sb., jímž se vydávají nové branné předpisy – ustanovení § 240 – 248, Zákon č. 71/1922 Sb., o vystěhovalectví – zejména ustanovení § 1, Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem, Versailles 1919, vyhlášena pod č. 217/1921 Sb., Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem, Saint - Germain 1919, vyhlášena pod č. 507/1921 Sb., Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem, Trianon 1920, vyhlášena pod č. 102/1922 Sb., Smlouva mezi mocnostmi spojenými a Československem, Saint – Germain 1919, vyhlášena pod č. 508/1921 Sb., Smlouva mezi ČSR a Rakouskem o státním občanství a ochraně menšin - č. 107/1921 Sb.
Smlouva mezi ČSR a Německem - č. 308/1922 Sb., Vládní vyhláška o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. 7. 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši č. 20/1925 Sb., Smlouva mezi ČSR a Polskem o otázkách právních a finančních - č. 56/1926 Sb., Ústavní zákon č. 152/1926 Sb., o udělení státního občanství československého některým osobám, Úmluva mezi Československem a USA o naturalizaci, vyhlášena pod č. 169/1929 Sb., a prováděcí zákon č. 60/1930 Sb., Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, prováděcí oběžník Ministerstva vnitra č. A-4600-16/8-45-Ref. A. ze dne 24. 8. 1945, Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině (č. 186/1946 Sb.), prováděcí ústavní dekret č. 60/1945 Sb. a prováděcí vládní nařízení č. 61/1945 Sb., Dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR ze dne 10. 7. 1946 o právu opce a vzájemného přesídlení občanů české a slovenské národnosti, žijících v SSSR na území Volyňské gubernie, a československých občanů národnosti ukrajinské, ruské a běloruské, žijících na území Československa, Ústavní zákon č. 74/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, Ústavní zákon č. 179/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska, Zákon č. 102/1947 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem, Zákon č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva, Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky – zejména § 53, a Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, Zákon č. 245/1948 Sb., o státním občanství osob maďarské národnosti, Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, a jeho novelizace - zákon č. 72/1958 Sb., Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon – ustanovení § 18, § 42, Zákon č. 34/1953 Sb., kterým některé osoby nabývají československého státního občanství, Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, Zákon č. 165/1968 Sb., o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství, Zákon č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČSR, a jeho novelizace - zákonné opatření předsednictva ČNR č. 124/1969 Sb. a zákon č. 146/1971 Sb., Zákon č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství, Zákon ČNR č. 92/1990 Sb., kterým se mění zákon č. 39/1969 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 124/1969 Sb., Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky a jeho novelizace – zákon č. 272/1993 Sb., nařízení vlády č. 337/1993 Sb., zákon č. 140/1995 Sb., zákon č. 139/1996 Sb., zákon č. 194/1999 Sb., zákon č. 320/2002 Sb., zákon č. 357/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 471/2003 Sb.), zákon č. 413/2005 Sb., Vyhláška MŠMTV č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky, Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, a jeho novelizace – zákon č. 320/2002 Sb., zákon č. 46/2006 Sb., Úmluva mezi ČSR a SSSR o úpravě státního občanství osob s dvojím státním občanstvím, vyhlášena pod č. 47/1958 Sb., Úmluva mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství, vyhlášena pod č. 37/1961 Sb., Úmluva mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 71/1966 Sb., Smlouva mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 37/1974 Sb., Smlouva mezi ČSSR a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 61/1975 Sb., Smlouva mezi ČSSR a SSSR o zamezení vzniku dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 71/1981 Sb.
Smlouva mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 96/1985 Sb., Úmluva o státním občanství vdaných žen, vyhlášena pod č. 72/1962 Sb., Úmluva o omezení případů bezdomovectví, vyhlášena pod č. 43/2002 Sb. m. s., Evropská úmluva o státním občanství, vyhlášena pod č. 76/2004 Sb. m. s., Úmluva o právním postavení osob bez státního občanství, vyhlášena pod č. 108/2004 Sb. m. s. – zejména čl. 32
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky – zejména čl. 12 a na úseku matrik: Vybraná ustanovení Všeobecného občanského zákoníku z r. 1811, Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 479/1950 Ú.l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména a příjmení, Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška FMV č. 22/1977 Sb., kterou se provádějí bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 138/1993 Sb., o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu, Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb., Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (30.2 + 9.8) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru