Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Odpadové hospodářství

Kurz: ZOZ - Odpadové hospodářství

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady

Rozsah 60 hodin

Cena 24 020 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností v hospodaření s odpady.

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, případové studie a praktické úkoly, práce s právními předpisy, cvičné testy.

zvláštní část:
Zákon o odpadech, podrobnosti nakládání s odpady, kategorizace a katalog odpadů, nakládání s vybranými výrobky a odpady, nakládání s odpady na povrchu terénu, plánování v odpadovém hospodářství, zákon o obalech, správní činnosti v odpadovém hospodářství, související legislativa, opakování a konzultace.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Petr Kuš, e-mail p.kus@institutpraha.cz, telefon 224 241 278

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, e-mail z.hol@institutpraha.cz, telefon 974 863 520


Právní předpisy

• Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
• Nařízení Komise č. 1357/2014, ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenyl metanem, monometyldichlordife-nylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění
• Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), v platném znění
• Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
• Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), v platném znění
• Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění
• Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
• Vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru, v platném znění
• Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
• Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění
• Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
• Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
• Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
17. 9. 2018 - 29. 11. 2018 1OZOOOHB182000 Benešov Odborníci na ZOZ 24 020 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (31.7 + 3.8) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru