Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění

Kurz: ZOZ - Územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Rozsah 56 hodin

Cena od 13 280 Kč

Místa konání Benešov, Př. Praha, Zk. Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ, odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazených do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, správní řád, případové studie a praktické úkoly, práce s internetem jako zdrojem informací k obecné části, práce s právními předpisy,
cvičné testy

zvláštní část:
Úvod do stavebního práva, výkon veřejné správy. Formy územního rozhodování. Závaznost územně plánovací dokumentace pro rozhodování v území. Územní řízení. Obecné požadavky na využívání území a udělování výjimek z nich. Územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území. Ohlašování staveb. Ohlašování staveb. Užívání staveb, odstraňování. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu. Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. Technické požadavky na stavby, provádění staveb. Správní trestání. Vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 142 482
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel.: 974 863 520

Odborná literatura


Právní předpisy

Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby na území hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Předpisy související
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č.359/2003 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Účastníci přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou realizované Institutem pro veřejnou správu Praha v ceně kurzu při jeho zahájení obdrží:
- pro obecnou část: 2 publikace ÚZ (úplná znění předpisů) –„Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, obecní policie“ a „Správní řád“
- pro zvláštní část: 1 publikaci ÚZ (úplná znění předpisů) – „Stavební předpisy“Důležité upozornění

Upozorňujeme úředníky, že soubory zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, které jsou Institutem pro veřejnou správu Praha zasílány spolu se sdělením dne, místa a času konání zkoušky, jsou plně aktuální v den jejich zaslání. V důsledku změny právních norem může příslušný rezort provést změny v souboru zkušebních otázek. Institut pro veřejnou správu Praha nezasílá po provedené změně již obeslaným úředníkům nové soubory zkušebních otázek a nový seznam odborné literatury. Je nutné sledovat seznamy zkušebních otázek pro danou správní činnost a seznamy odborné literatury na webových stránkách Institutu, kde jsou plně aktuální.
http://www.institutpraha.cz
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
10. 9. 2018 - 18. 12. 2018 1OZOOSRE182000 Benešov Odborníci na ZOZ 24 020 Kč
24. 9. 2018 - 4. 12. 2018 1OZOOSRF182000 Př. Praha
Zk. Benešov
odborníci na ZOZ 13 280 Kč
24. 9. 2018 - 6. 12. 2018 1OZOOSRG182000 Př. Praha
Zk. Benešov
odborníci na ZOZ 13 280 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (36.8 + 39.0) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru