Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Zkouška - Územní plánování

Kurz: Zkouška - Územní plánování

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování

Rozsah 16 hodin

Cena 3 080 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Program

Institut pro veřejnou správu Praha realizuje pouze ověření zkouškou (časová dotace 16 hodin), přípravu na zkoušku zajišťuje ČVUT

Kontaktní osoba

Přihlášky na zkoušku - Institut pro veřejnou správu Praha: Zina Holubová, telefon 974 863 520, e-mail z.hol@institutpraha.cz
Dotazy k organizaci přípravy na zkoušku - České vysoké učení technické Praha:
a) Fakulta architektury - Bc. Anna Matys, telefon 224 356 325, e-mail anna.matys@fa.cvut.cz, nebo
b) Fakulta stavební - Kateřina Masná, telefon 224 355 347, katerina.masna@fsv.cvut.cz
http://www.zozup.cz/

Odborná literatura

• Doležal J., Mareček P., Sedláčková V., Sklenář T., Tunka M., Vobrátilová Z.: Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisícími předpisy, Linde Praha a.s., Praha 2006

• Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování, Ústav územního rozvoje Brno ve spolupráci s OÚP MMR, Brno 2000
• Hrůza J.: Charty moderního urbanismu, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR ve spolupráci s MMR a ÚUR v nakladatelství AGORA, Praha 2002
• Hrůza J., Zajíc J.: Vývoj urbanismu I. díl, ČVUT Praha, Praha 2002
• Hrůza J., Zajíc J.: Vývoj urbanismu II. díl, ČVUT Praha, Praha 2007
• Exner M.: Metodiky a techniky analýz z hledisek urbanistické kompozice, ČVUT Praha, Praha 2007

Právní předpisy

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2006 Sb.
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
• Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
22. 10. 2018 - 23. 10. 2018 1ZKOOUPC182000 Benešov Odborníci na ZOZ 3 080 Kč
24. 10. 2018 - 25. 10. 2018 1ZKOOUPD182000 Benešov Odborníci na ZOZ 3 080 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.3 + 9.9) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru