Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Zdravotnictví

Kurz: ZOZ - Zdravotnictví

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při řízení ve zdravotnictví

Rozsah 44 hodin

Cena 21 140 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. Praha

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci uzemních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností ve zdravotnictví.

Program

Obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část:
1. Organizace zdravotnictví
- působnost veřejné správy na úseku zdravotnictví
- vykonavatelé správy na úseku zdravotnictví
 působnosti různých stupňů veřejné správy na úseku zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví, Krajských úřadů, obcí) a působnost a struktura orgánů ochrany veřejného zdraví
- postavení zdravotních pojišťoven, provádění zdravotního pojištění
- základní obecné závazné právní předpisy ve zdravotnictví
2. Zákon č. 372/20011 Sb., poskytovatelé zdravotních služeb, oprávnění k poskytování zdravotních služeb, zdravotnická zařízení, zákon č. 48/1997 Sb., výběrová řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, přenesená působnost v oblasti zdravotnictví
a) Zákon č. 372/20011 Sb.
- poskytovatelé zdravotních služeb
- zdravotnické zařízení
- příslušný správní orgán
- výkon přenesené působnosti
- oprávnění k poskytování zdravotních služeb
- podmínky k udělení oprávnění
- žádost o udělení oprávnění
- prováděcí předpisy k zákonu
- technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
- personální zabezpečení zdravotních služeb
- způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (odborná, zdravotní, bezúhonnost)
- návaznost na zvláštní právní předpisy o vzdělávání lékařů a nelékařů
- náležitosti oprávnění k poskytování zdravotních služeb
- odejmutí, pozastavení a změny oprávnění
- zánik oprávnění
- přerušení a pokračování poskytování zdravotních
- kontrola poskytovatelů zdravotních služeb
- přechodná ustanovení zákona č. 372/20011 Sb.

b) Výběrová řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48 /97 Sb.
- zákonná úprava, smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami
- návrh na vyhlášení výběrového řízení (dále jen VŘ)
- nabídka do VŘ
- činnost výběrových komisí VŘ
- výsledky VŘ a jejich zveřejnění
- spolupráce vyhlašovatele se zdravotními pojišťovnami, nižšími samosprávnými celky, odbornými a profesními společnostmi a sdruženími


3. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
a) Poskytování zdravotní péče/zdravotních služeb, práva a povinnosti pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb, posudková péče, stížnosti
- druhy a formy zdravotní péče
- účel, obsah, rozsah preventivní prohlídky, dispenzární péče
- Úmluva o lidských právech a biomedicíně
- druhy souhlasu (informovaný, zástupný, předem vyslovené přání, vyslovení a odvolání, negativní reverz)
- práva a povinnosti pacientů
- volba poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení, poučení, provádění léčebných úkonů bez souhlasu pacienta, nárok na informace
- práva a povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb
- povinná mlčenlivost pracovníků ve zdravotnictví, ochrana osobních údajů
- zdravotnická dokumentace - její obsah, nakládání s ní
- náhrada škody za poškození zdraví pacienta - pojištění a jeho rozsah, hodnocení škody na zdraví
- specifické zdravotní výkony - cena za péči poskytovanou fyzickým nebo právnickým osobám, cena za vyšetření a jiné zdravotní výkony na vyžádání soudu, zastupitelství, orgánu státní správy a Policie ČR
- nakládání s tělem zemřelého
- Národní zdravotnický informační systém – registry
- stížnosti na kvalitu poskytované zdravotní péče - postup při šetření, obsah spisové dokumentace, činnost znaleckých komisí, závěry šetření a jejich věcný obsah
- ochrana a bezpečnost zdraví při práci, pracovnělékařské služby - účel, obsah, způsob zajištění, financování, povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců
- financování zdravotních služeb
- posudková činnost v oblasti rezortu zdravotnictví - základní principy, posuzování zdravotní způsobilosti, lékařský posudek, jeho obsah a nakládání s ním
- působnost krajských úřadů na úseku zdravotnictví

b) zdravotnická záchranná služba
- zřizování, činnost, dostupnost, financování


4. Krizové řízení ve zdravotnictví
- bezpečnost a krizová připravenost
- bezpečnostní systém státu
- definice systému, jeho prvky, jejich působnost
- základní pojmy bezpečnosti
- integrovaný záchranný systém v bezpečnostním systému (základní složky, ostatní složky..)
- právní předpisy pro oblast bezpečnosti a krizového řízení obecně
- právní předpisy státoprávní
- právní předpisy zdravotnictví
- působnost krajů a obcí s rozšířenou působností v systému krizové
připravenosti, krizová připravenost zdravotnictví v přenesené působnosti
- konkrétní agendy krizového řízení ve zdravotnictví v kraji a v obci s rozšířenou působností
- infrastruktura zdravotnictví pro řešení následků mimořádných událostí a krizových situací
- havarijní plánování a krizové plánování na úseku zdravotnictví
- základní dokumenty havarijního a krizového plánování
• krizový plán, typový plán, plány krizové připravenosti
• havarijní plán a plány konkrétních činností; traumatologický plán, plán hygienických a protiepidemických opatření, evakuační plán,
- povinnosti právnických a fyzických osob,
- operační příprava státního území a obranné plánování
- samostatná působnost krajů, zřizování zdravotnických zařízení, zdravotnická záchranná
služba, koordinace protidrogové politiky, zdravotně sociální problematika

5. Zdravotní pojištění
- právní předpisy na úseku zdravotního pojištění,
- vymezení základních pojmů, práv a povinností pojištěnců,
- nařízení a směrnice EU,
- poskytování zdravotní péče cizincům, způsob úhrady této péče,
- Centrum mezistátních úhrad

6. Činnost orgánů ochrany veřejného zdraví
- postavení a struktura orgánů a zařízení na úseku ochrany a podpory veřejného zdraví
- působnost a pravomoc orgánů ochrany veřejného zdraví
- státní zdravotní dozor – podmínky jeho výkonu
- správní činnost na úseku ochrany veřejného zdraví
- sankční postihy na úseku ochrany veřejného zdraví

7. Systém vzdělávání zdravotnických pracovníků
- odborná způsobilost, specializovaná způsobilost, zvláštní odborná způsobilost (zákon č. 95/2004 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., a vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech)
- systém akreditací zdravotnických zařízení
- celoživotní vzdělávání
- rezidenční vzdělávání (vyhláška č. 186/2009 Sb.)
- zkušební řád u zkoušek lékařů, nelékařů, úhrady za zkoušky (vyhláška č. 188/2009b Sb., o
zkouškách lékařů, vyhláška č. 189/2009 Sb., o zkouškách nelékařů a nařízení vlády č. 184/2009
Sb. o úhradách za zkoušky).


8. Zákon o návykových látkách a kontrolní činnost ve zdravotnictví
- působnost zákona č.167/1998 Sb., kontroly a sankce plynoucí z tohoto zákona


9. Případové studie
- přenesená působnost v oblasti zdravotnictví
- poskytování informací občanům/pacientům
- zacházení s návykovými látkami
Řešení problémů a otázek v praxi.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Organizační zajištění v Benešově:
Jana Plešavská, j.ple@ institutpraha.cz, (224 247 355, 731 652 845)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, ( 974 863 520)

Odborná literatura

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění

Vyhláška MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,v platném znění

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění

Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, v platném znění

Vyhláška MZ ČR 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Vyhláška MZ ČR č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavu soc. péče

Zákon 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění

Vyhláška MZ ČR 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky

Vyhláška MZ ČR č. 221/1995 Sb., o znaleckých posudcích

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních

Vyhláška MZ ČR č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, v platném znění

Vyhláška MZ ČR č. 60/1997 Sb., kterou se stanoví nemoci , u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace lékaře, v platném znění

Právní předpisy

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění

Vyhláška MZ ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění

Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění

Vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, v platném znění

Úmluva o lidských právech a biomedicíně – č. 96 a č. 97/2001 Sbírky mezinárodních smluv

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění

Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), v platném znění

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění

Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

Vyhláška MZ ČR 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání

Zákon 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti výkonu zdravotnických povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Zákon 500/2004 Sb., správní řád
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
17. 9. 2018 - 14. 12. 2018 1OZOZDRB182000 Př. Benešov
Zk. Praha
Odborníci na ZOZ 21 140 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (42.6 + 38.6) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru