Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Sociálně-právní ochrana dětí

Kurz: ZOZ - Sociálně-právní ochrana dětí

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při sociálně právní ochraně dětí.

Rozsah 64 hodin

Cena od 11 700 Kč

Místa konání Benešov, Praha

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí

Program

Obecná část: Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část: Zahrnuje získání znalostí a dovedností z oblasti: úvod do sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPO“), orgány SPO, zprostředkování náhradní rodinné péče, vybraná ustanovení zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, posuzování žadatelů a dětí pro náhradní rodinnou péči, sociální práce jako profese, péče o děti, které vyžadují zvýšenou pozornost, sociálně-právní ochrana dětí v situacích domácího násilí, sociální služby pro rodiny s dětmi, základní principy zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, vybraná ustanovení občanského zákoníku, občanského soudního řádu, trestního zákona, trestního řádu a zákona o přestupcích, dávkové systémy sociální ochrany obyvatel, aplikace správního řádu při SPO, vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a individuální plán ochrany dítěte.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Organizační zajištění v Benešově:
Jana Plešavská j.ple@institutpraha.cz (420 734 448 569, 224 247 355)

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, ( 974 863 520)

Odborná literatura

Publikace:

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (komentář), Linde s.r.o., Praha 3, Roháčova 7
Zákon o rodině (komentář), C-H- Beck
Zákon o rodině (komentář), Linde, a.s. Praha 1, Opletalova 35
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže ( komentář) , C-H-Beck 2004
Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti, MPSV 2000
Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese, Portál,
Řezníček, I.: Metody sociální práce, Slon
Šárka Špeciánová : Ochrana týraného a zneužívaného dítěte, Linde, s.r. o, Praha 3, Jeseniova 1
Věra Novotná, Lenka Průšová : K vybraným otázkám osvojování dětí , Linde, s.r. o, Praha 3, Jeseniova 1
Šárka Špeciánová, Právní manuál pro sociálně-právní ochranu dětí , Linde, s.r. o, Praha 3, Jeseniova 1


Odborné časopisy:

Právo a rodina
Veřejná správa
Děti a my
Psychologie Dnes
Právní rozhledy

Právní předpisy

Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č.94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení č. 228/1993 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
Sdělení č.209/1993 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech
Sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
Sdělení č. 43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
Sdělení č.132 / 2000 Sb.m.s, o Evropské úmluvě o osvojení
Sdělení č. 66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
Sdělení č. 47/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o právním postavení dětí narozených mimo manželství.
Sdělení č. 54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
Sdělení č. 141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
Sdělení č. 90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č.182)
Sdělení č. 91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře , ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.500/2004 Sb., o správním řízení ( správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 182/1991 Sb.,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
Instrukce MPSV č.j. 21-12242/2000 ze dne 15.3. 2000, kterou se stanoví rozsah evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech,vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a obsah spisové dokumentace o žadatelích o osvojení a o svěření do pěstounské péče
Instrukce č.j. 698/88 – L ze dne 30.12. 1988, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
Rezoluce Rady Evropské unie z 26.6.1997 o nedoprovázených nezletilcích, kteří jsou příslušníky třetích zemí ( 97/ C 221/03)
Doporučení RE 4( 1984) o rodičovské zodpovědnosti
Doporučení RE 6(1987) o pěstounských rodinách
Doporučení RE 2(1993) o medikosociálních aspektech zneužívaných dětí
Doporučení RE 1286 (1996) o Evropské strategii pro děti
Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Prováděcí vyhlášky MPSV k zákonům
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
17. 9. 2018 - 11. 12. 2018 1OZOSPOE182000 Benešov Odborníci na ZOZ 24 020 Kč
17. 9. 2018 - 13. 12. 2018 1OZOSPOF182000 Benešov Odborníci na ZOZ 24 020 Kč
25. 6. 2018 - 18. 12. 2018 1OZOSPOG181000 Praha Odborníci na ZOZ 11 700 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (5.5 + 21.7) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru