Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Novinky » Informace ke vzájemnému vztahu správního řádu a zákona č. 300/2008 Sb. a k dalším souvisejícím předpisům

Informace ke vzájemnému vztahu správního řádu a zákona č. 300/2008 Sb. a k dalším souvisejícím předpisům

22. 6. 2009

INFORMACE

ke vzájemnému vztahu správního řádu a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a k dalším souvisejícím předpisům

 Právní zdroje:

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.

 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.

 zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb. a zákona
č. 190/2009 Sb.

 vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

 vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek

 vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 

 A. Vztah správního řádu k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů

 Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který upravuje elektronické úkony orgánů veřejné moci vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči orgánům veřejné moci, elektronické úkony mezi orgány veřejné moci navzájem prostřednictvím datových schránek a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob prostřednictvím datových schránek; tento zákon dále vytváří informační systém datových schránek a stanovuje pravidla pro výkon autorizované konverze dokumentů. Zákon č. 300/2008 Sb. vytváří další formu komunikace v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek, která je povinná mezi orgány veřejné moci navzájem a při komunikaci orgánů veřejné moci vůči jiným subjektům.

 Orgány veřejné moci ve smyslu legislativní zkratky uvedené v § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 300/2008 Sb. (a tedy pouze pro účely tohoto zákona) se rozumí státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři (nejedná se však v žádném případě o legální definici orgánu veřejné moci).

 Vazbu správního řádu a zákona č. 300/2008 Sb. lze spatřovat zejména
ve dvou oblastech:

doručování dokumentů,

vydávání rozhodnutí v elektronické podobě

 

Doručování dokumentů

doručování dokumentů mezi orgány veřejné moci navzájem (§ 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.)

Orgán veřejné moci doručuje jinému orgánu veřejné moci dokument prostřednictvím datové schránky, pokud

to umožňuje povaha dokumentu

se nedoručuje na místě

 

doručování dokumentů orgánu veřejné moci jiným subjektům (§ 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.)

Orgán veřejné moci doručuje dokument prostřednictvím datové schránky „jiným“ subjektům, tj. fyzické osobě, podnikající fyzické osobě a právnické osobě, pokud

to umožňuje povaha dokumentu

se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě

má adresát zpřístupněnu („aktivovánu“) svou datovou schránku

 

provádění úkonů jiných subjektů vůči orgánům veřejné moci

„Jiné“ subjekty, tj. fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkony vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím datové schránky, pokud

má zpřístupněnu („aktivovánu“) svou datovou schránku

to umožňuje povaha tohoto úkonu

 

Prostřednictvím datových schránek se nedoručuje:

obsahuje-li dokument utajované informace (§ 1 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.)

nemá-li adresát zpřístupněnou datovou schránku

neumožňuje-li to povaha dokumentu

doručuje-li se na místě

je-li z bezpečnostních důvodů zavedena mezi orgány veřejné moci jiná forma elektronické komunikace

z dalších zákonných důvodů (např. doručování veřejnou vyhláškou)

 

Doručení datové zprávy

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (§ 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.). Nedojde-li k přihlášení do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání
do datové schránky, považuje se dokument za doručený posledním dnem této lhůty – tzv. fikce doručení (§ 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.). Byť to zákon výslovně nestanoví, je nutné – s ohledem na zásadu kontinuity veřejné správy, resp. orgánů veřejné moci – považovat dokument zaslaný orgánu veřejné moci prostřednictvím systému datových schránek za doručený již okamžikem dodání dokumentu do datové schránky orgánu veřejné moci. V tomto případě se tedy neuplatní ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb.

 Podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 300/2008 Sb. Ministerstvo vnitra oznámí odesílateli, že datová zpráva, kterou odeslal do datové schránky adresáta, byla doručena, a toto oznámení označí uznávanou elektronickou značkou ministerstva. Toto oznámení tedy představuje doklad o doručení písemnosti.

 

Vydávání rozhodnutí v elektronické podobě

 Postup při vydání elektronické podoby rozhodnutí ve vztahu k datovým schránkám:

 rozhodnutí je schváleno a podepsáno oprávněnou úřední osobou (není podmínkou, aby všechny oprávněné úřední osoby byly vybaveny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb)

 

úřední osoba odpovědná za písemné vyhotovení rozhodnutí podepíše rozhodnutí svým zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb

 rozhodnutí se dodá do datové schránky adresáta (má-li ji zpřístupněnu)

 

 B. Některé další změny správního řádu účinné od 1. července 2009

 S účinností od 1. července 2009 dochází k několika změnám správního řádu, které vyvolal zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. V rámci tohoto zákona dochází v části osmnácté k novele správního řádu.

 Uvedená novela správního řádu ve vazbě na zákon č. 300/2008 Sb. stanovila prioritu doručování písemností prostřednictvím datových schránek (viz § 19 odst. 1 a 2 správního řádu).

 Novela č. 7/2009 Sb. dále nově upravuje např.:

 zkrácení lhůty pro vyzvednutí uložené písemnosti z 15 dnů na 10 dnů (§ 23 odst. 4 správního řádu);

 nahrazení dosavadního pravidla uvedeného ve větě druhé v § 23 odst. 4 správního řádu, podle kterého platilo, že „po uplynutí 15 dnů se písemnost vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil“ na nové znění „Je-li to možné
a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží
do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil.
“ – změna tedy spočívá nejen ve zkrácení doby 15 dnů na 10 dnů, ale dosavadní jeden možný postup vrácení uložené písemnosti správnímu orgánu, který ji vyhotovil, se mění na povinnost vložit písemnost
do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, a to za podmínky „je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán“. Pokud vložení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo není z nejrůznějších důvodů možné, nebo tento postup správní orgán vyloučil, pak teprve nastupuje povinnost vrácení uložené písemnosti správnímu orgánu, který ji vyhotovil;

 zpřesnění ustanovení § 178 odst. 2 správního řádu tím, že výslovně stanoví vztah k odstavci 1 téhož ustanovení; tj. nelze-li nadřízený správní orgán určit podle odstavce 1, určí se nadřízený správní orgán podle odstavce 2. Dále se
v § 178 odst. 2 doplňuje, že nadřízeným správním orgánem orgánu kraje v řízení vedeném v přenesené působnosti se rozumí ústřední správní úřad, jehož obor působnosti je rozhodované věci nejbližší (toto pravidlo se uplatní tehdy, pokud pro dané správní řízení neexistuje žádný věcně příslušný ústřední správní úřad). Třetí změnu v § 178 odst. 2 správního řádu představuje úplné vypuštění institutu státního tajemníka (ve smyslu služebního zákona
č. 218/2002 Sb.) bez náhrady. Služební zákon zatím nenabyl účinnosti, a tudíž ani institut státních tajemníků dosud nevstoupil v život.

 

 

 

 


Zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (16.7 + 3.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru