Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ MAT

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správě matrik a státního občanství podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od: 31. 1. 2014)
 
 

Úsek matrik

 

1.      Účel a obsah matriky, matriční kniha, sbírka listin

2.      Příslušnost ve věcech matričních (při narození, uzavření manželství a úmrtí)

3.      Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu a Ministerstva vnitra na úseku matrik  

4.      Provádění zápisů v matriční knize – způsob, místo, lhůty

5.      Dodatečný zápis a dodatečný záznam do matriční knihy – použití právní úpravy, doplnění chybějících údajů, oprava chyb v zápise

6.      Kdo může být matrikářem

7.      Způsob a postup při ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře

8.      Zápis narození včetně zápisu dvojčat, mrtvě narozeného dítěte a dítěte nezjištěné totožnosti

9.      Zápis jména a příjmení při narození dítěte

10.  Zápis úmrtí včetně zápisu úmrtí fyzické osoby nezjištěné totožnosti

11.  Zápis uzavření manželství, orgány příslušné k uzavření manželství

12.  Doklady potřebné k uzavření manželství

13.  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

14.  Osvědčení k uzavření církevního sňatku

15.  Způsobilost uzavřít manželství, zákonné překážky manželství

16.  Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

17.  Vydávání matričních dokladů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih, platnost matričního dokladu

18.  Nahlížení do matričních knih a sbírek listin

19.  Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny, výměna matrik

20.  Obnovení matriční knihy a sbírky listin

21.  Archivace matričních knih a sbírek listin

22.  Příslušnost ve věci jména a příjmení

23.  Užívání jména s přihlédnutím k možnosti užívání dvou jmen a užívání české podoby cizojazyčného jména

24.  Užívání příjmení

25.  Změna jména

26.  Změna příjmení

27.  Postup při uvádění příjmení žen v matriční knize a na matričních dokladech

28.  Určování rodičovství – vliv na zápis do matriční knihy a výpis z matriční knihy

29.  Popírání otcovství – vliv na zápis do matriční knihy a výpis z matriční knihy

30.  Osvojení a jeho vliv na zápis do matriční knihy a výpis z matriční knihy

31.  Uznávání cizozemských rozsudků o rozvodu manželství, o osvojení, o určení nebo popření otcovství a o změně jména nebo příjmení

32.  Platnost veřejných listin vydaných v cizině

33.  Zvláštní matrika

34.  Správní poplatky na úseku matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace

35.  Domněnky otcovství podle Všeobecného občanského zákoníku z r. 1811 a jejich vliv na zápis do matriční knihy a výpis z matriční knihy

36.  Působnost na úseku ověřování

37.  Vidimace, způsob vyznačení

38.  Legalizace, způsob vyznačení

39.  Kdo může provádět ověřování

40.  Způsob a postup při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování

41.  Vznik registrovaného partnerství, podmínky, registrující matriční úřady; zánik registrovaného partnerství

42.  Působnost při registraci partnerství

43.  Doklady potřebné k prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství

44.  Provádění zápisů do knihy registrovaného partnerství - způsob, místo, lhůty

45.  Vydávání dokladů o registrovaném partnerství a potvrzení ze sbírky listin, zasílání dokladů do ciziny

  
 
 

Úsek státního občanství

 

1.      Působnost na úseku státního občanství podle platné právní úpravy

2.      Pojem státního občanství, vnitrostátní a mezinárodní úprava na úseku státního občanství, apatridita, dvojí a víceré státní občanství - způsoby vzniku

3.      Prameny práva na úseku státního občanství v souvislosti se vznikem Československé republiky

4.      Kdo se stal československým státním občanem v souvislosti se vznikem Československé republiky

5.      Domovské právo a jeho vliv na čs. státní občanství

6.      Způsoby nabývání čs. státního občanství v letech 1918 – 1949

7.      Způsoby pozbývání čs. státního občanství v letech 1918 – 1949

8.      Zvláštní právní úpravy nabytí čs. státního občanství po r. 1945

9.      Způsoby nabývání čs. státního občanství v letech 1949 – 1969

10.  Způsoby pozbývání čs. státního občanství v letech 1949 –1969

11.  Úmluva o naturalizaci mezi ČSR a USA

12.  Ústavní dekret č. 33/1945 Sb. – účel, jaké osoby podle něj čs. občanství pozbyly

13.  Ústavní dekret č. 33/1945 Sb. – jakým osobám mohlo být čs. občanství zachováno nebo vráceno

14.  Zákon č. 34/1953 Sb., - účel, jaké osoby podle něj nabyly čs. občanství 

15.  Způsoby nabytí státního občanství ČSR osobami, které ho pozbyly podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb. a podle dekretu občanství znovu nenabyly

16.  Dvoustranné smlouvy o státním občanství – účel, se kterými státy byly uzavřeny, platnost

17.  Dvoustranné smlouvy o státním občanství – základní principy odstranění a zamezení dvojího státního občanství podle jednotlivých smluv, orgány příslušné k přijetí prohlášení podle smluv a lhůty stanovené ve smlouvách

18.  Kdo se stal občanem České socialistické republiky k 1. 1. 1969

19.  Nabývání státního občanství ČR v letech 1969 – 1992

20.  Pozbývání státního občanství ČR v letech 1969 – 1992

21.  Právní úprava odnětí státního občanství v čs. právním řádu

22.  Právní úprava propuštění ze státního svazku v čs. právním řádu a v právním řádu ČR

23.  Nabývání státního občanství ČR podle zákona č. 88/1990 Sb.

24.  Nabývání státního občanství ČR podle zákona č. 193/1999 Sb.; změny v nabývání státního občanství ČR bývalými státními občany od 1.1.2014
(§ 31 zákona o č. 186/2013 Sb.)

25.  Nabývání státního občanství ČR v letech 1993 – 2013

26.  Pozbývání státního občanství ČR v letech 1993 – 2013

27.  Prameny práva na úseku státního občanství podle platné právní úpravy

28.  Správní orgány s působností na úseku státního občanství (vymezení, činnost)

29.  Nabytí státního občanství ČR narozením, osvojením a nalezením podle zákona
 č. 186/2013 Sb.

30.  Nabytí státního občanství určením otcovství podle zákona č. 186/2013 Sb.

31.  Nabytí státního občanství ČR udělením podle zákona č. 186/2013 Sb. (podmínky a další zákonem stanovené předpoklady pro udělení státního občanství ČR, zákonné důvody pro prominutí jednotlivých podmínek)

32.  Procesní úprava udělení státního občanství ČR (postup při podání žádosti
o udělení státního občanství ČR podle zákona č. 186/2013 Sb., předkládání dokladů k žádosti, skládání státoobčanského slibu)

33.  zvláštní způsoby udělení státního občanství ČR podle zákona č. 186/2013 Sb.

34.  Nabývání státního občanství ČR prohlášením bývalými státními občany
(§ 31 zákona č. 186/2013 Sb.), bývalými čs. občany, kteří k 31.12.1992 nebyli českými ani slovenskými státními občany (§ 32 zákona č. 186/2013 Sb.)
a osobami, které se narodily mimo území Československa v období od 1.10.1949 do 7.5.1969 a jeden z jejich rodičů byl československým občanem (§ 33 zákona č. 186/2013 Sb.)

35.  Nabývání státního občanství ČR osobami, kterým byl v minulosti neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství ČR (§ 34 zákona č. 186/2013 Sb.), tzv. cizinci druhé generace (§ 35 a 73 zákona č. 186/2013 Sb.)
a dětmi svěřenými do náhradní péče (§ 36 zákona č. 186/2013 Sb.)

36.  Pozbytí státního občanství ČR prohlášením podle zákona č. 186/2013 Sb.

37.  Nabývání státního občanství narozením od r. 1918 do současnosti

38.  Vliv uzavření manželství na nabytí státního občanství od r. 1918 do současnosti

39.  Vliv uzavření manželství na pozbytí státního občanství od r. 1918 do současnosti

40.  Prokazování státního občanství podle zákona č. 186/2013 Sb.

41.  Osvědčení o státním občanství ČR podle zákona č. 186/2013 Sb., zjišťování státního občanství

42.  Správní poplatky na úseku státního občanství; evidence na úseku státního občanství, oznamovací povinnost

43.  Zjednodušené nabývání státního občanství České republiky některými slovenskými občany podle zákona č. 40/1993 Sb., ve znění účinném k 31.12.2013; promítnutí této úpravy do zákona č.186/2013 Sb .

44.  Problematika nabývání státního občanství České republiky osvojením

45.  Legitimace dítěte a její vliv na nabývání a pozbývání československého státního občanství

 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (33.4 + 8.7) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru