Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OVZD

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně ovzduší podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od: 1. 2. 2017)

1. a) Obecně závazné právní předpisy platné v ochraně ovzduší

b) Smogová situace

2. a) Ústavní základy ochrany ovzduší

    b) Pojem zdroje znečišťování ovzduší, kategorizace zdrojů

3. a) Mezinárodní a evropské právo ochrany ovzduší

    b) Povinnosti provozovatelů nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

4. a) Základní principy současné právní úpravy ochrany  ovzduší, obecné

        principy práva životního prostředí

 

    b) Povinnosti provozovatelů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší


5. a) Nástroje ochrany ovzduší zakotvené v právních předpisech

 

    b) Informační systém kvality ovzduší, řízení a sledování kvality ovzduší, posuzování a   

        vyhodnocení kvality ovzduší, měření imisí základních škodlivin

6. a) Administrativně právní nástroje ochrany ovzduší

    b) Ochrana ozonové vrstvy, regulované látky a fluorované skleníkové plyny, povinnosti  

        provozovatelů zařízení obsahujících tyto látky

7. a) Koncepční nástroje ochrany ovzduší (plány, programy)

    b) Vztah obecných a specifických emisních limitů, emisní stropy a technické podmínky

         provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší

8. a) Poplatky v ochraně ovzduší

    b) Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování, způsob a četnost měření

9. a) Právní odpovědnost v ochraně ovzduší (správní delikty, přestupky)

    b) Správní činnost orgánů ochrany ovzduší (stanoviska, závazná stanoviska, povolení)

10. a) Právo na informace a účast veřejnosti při ochraně ovzduší

      b) Problematika pachových látek, těkavé organické látky

11. a) Základní pojmy v oblasti ochrany ovzduší

      b) Tepelné zpracování odpadů, paliva a požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany

          ovzduší

12. a) Znečišťující látky, jejich vliv, vývoj kvality ovzduší v ČR

      b) Povinnosti v oblasti biopaliv a regulace emisí z dopravy

13. a) Orgány ochrany ovzduší (působnost, postavení, oprávnění)

      b) Autorizace, základní požadavky na obsah rozptylových studií a odborných

          posudků

14. a) Procesní předpisy v oblasti ochrany ovzduší – vybrané instituty (správní řád, přestupkový zákon, daňový řád)

      b) Základní pojmy v oblasti emisí, emisní limity

15. a) Problematika ochrany ovzduší v jiných právních předpisech v oblasti ochrany životního

          prostředí (stavební zákon, EIA, integrovaná prevence, odpady)

      b) Programy zlepšování kvality ovzduší

16. a) Kontrola, opatření k nápravě a sankce v oblasti ochrany ovzduší

      b) Základní pojmy v oblasti imisí, imisní limity

17. a) Působnost orgánů ochrany ovzduší při územním plánování, umísťování a povolování  

           staveb zdrojů znečišťování ovzduší

 

      b) Obecně závazná vyhláška obce podle § 16 odst. 5 a nízkoemisní zóna podle § 14 zákona 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (23.9 + 15.6) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru