Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Obce a ochrana životního prostředí

Kurz: Obce a ochrana životního prostředí

Obce a ochrana životního prostředí

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Tajemníci obecních úřadů, vedoucí úředníci a úředníci obecních úřadů, kteří pracují v oblasti ochrany životního prostředí nebo jejichž činnost se ochrany životního prostředí dotýká

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit účastníky s problematikou postavení obce v procesech podle předpisů na ochranu životního prostředí; vyjasnit roli obce v samosprávě a státní správě z hlediska ochrany životního prostředí; vymezit možnosti role obce dle správního řádu a právní váhu její participace v procesech ochrany životního prostředí

Program

Právo životního prostředí – Předmět, systém, prameny, nástroje a principy práva na životní prostředí a jeho ústavní základy, Odpovědnost deliktní a odpovědnost za ztráty, Účast veřejnosti, Právo na informace, Organizace veřejné správy ve vztahu k ochraně životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Judikatura soudů;
Postavení obce podle zákona o obcích (obecní zřízení) - Charakteristika územních samosprávných celků,Výkon státní správy,Výkon samosprávy, Orgány obce a kraje, Úkoly obce a kompetence, Vztah ke krajům;
Správní řád a jeho aplikace na řízení v oblasti ochrany životního prostředí (možnosti participace obcí na těchto řízeních) - Praktická část – příklady aplikace správního řádu na řízení v oblasti ochrany životního prostředí, Jiná řízení v oblasti, ochrany životního prostředí s možnou účastí obce vedená mimo správní řád. Rozkladová komise ministra životního prostředí;
Role obce při ochraně životního prostředí - Územní plánování a územní řízení, Posuzování vlivů na životní prostředí – SEA, EIA, IPPC = integrovaná prevence a omezování znečištění, Ovzduší, Voda, Půda, Pozemky určené k plnění funkce lesa, Ochrana lesa, Ochrana přírody a krajiny obecná i zvláštní, Natura 2000, OdpadyKontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. František Kůžel, f.kuz@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

Literatura
Milan Damohorský a kol: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck Praha 2007
Komentář ke správnímu řádu: např. Josef Vedral: Správní řád: komentář, Polygon Praha 2006;

Jan, Hrabák: Nový správní řád a zákon související s odkazy, s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, 2. aktualiz. a dopl. vyd., ASPI-Wolters Kluwer Praha 2006

Komentář k zákonu o obcích: např. Koudelka, Zdeněk: Zákon o obcích (obecní zřízení): komentář, 3. dopl. vyd., Linde Praha 2005;

Matrasová, Eva: Zákon o obcích (obecní zřízení) včetně prováděcích předpisů s komentářem,
2. aktual.vyd., Polygon Praha 2003


Sborníky
Stanislav Kadečka, Alena Kliková (eds.): Nový správní řád a místní samospráva: sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006), Masarykova univerzita Brno 2006.

Právní předpisy

Právní předpisy

Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.25/2008 Sb., o integrovaném registru znečištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.167/2008 Sb., o o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) , ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) , ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb. , o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 44/1988 Sb. , o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě hornické činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (36.5 + 43.1) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru