Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Programové období 2014-2020

Kurz: Programové období 2014-2020

Programové období 2014-2020

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci ÚSC; Zaměstnanci ústřední státní správy

Typ prohlubování kvalifikace

e-Government

Cíl

Na závěr kurzu budou „studenti“ cílové skupiny schopni:
• umět používat pojmy uplatňované v politice HSÚS EU,
• znát teoretická východiska existence politiky HSÚS EU,
• používat legislativní předpisy spojené s politikou HSÚS EU na evropské a národní úrovni,
• porozumět návrhům nových OP pro období 2014–2020 a umět je používat.

Úspěšným absolvováním kurzu získají zástupci cílové skupiny nový náhled na celou problematiku a mnohé získané znalosti mohou uplatnit nejen v každodenní pracovní praxi, ale i běžném životě.

Program

Přehled evropských norem politiky HSÚS EU platných pro programovací období 2014–2020
Přehled národních (českých) norem politiky HSÚS EU platných pro programovací období 2014–2020
Přípravy na evropské úrovni
Přípravy na národní úrovni

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Bc. Tomáš Lukšík, t.luk@institutpraha.cz, tel: 224 241 279

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

1. DINAN, D. Ever Closer Union? An Introduction to the European Community. London: Macmillan, 1994.
2. KOKOŠKA, V. a kol. Aktuální praktický průvodce čerpáním finančních prostředků a podpůrné pomoci z programů státní podpory a Evropské unie. Praha: Verlag Dashöfer, 2006.
3. MOLLE, W. European Cohesion Policy. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-43812-4.
4. RUMFORD, CH. European Cohesion? Contradictions in EU Integration. Chippenham: Antony Rowe Ltd, 2000. ISBN 0-312-22961-5.

Právní předpisy

Přehled evropských norem politiky HSÚS EU platných pro programovací období 2014–2020:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006.

3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006.

4. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1302/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, zjednodušení a zlepšení zřizování a fungování takovýchto seskupení.

5. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006.


Přehled národních (českých) norem politiky HSÚS EU platných pro programovací období 2014–2020:

1. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

2. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,

3. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

4. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

5. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů,


Na úrovni národní přípravy programového období 2014–2020 navazují relevantní a závazná usnesení vlády ČR a související schválené materiály:

1. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 – schválen Usnesením Vlády ČR č. 650/2011 dne 31. srpna 2011.

2. Usnesení Vlády ČR č. 42/2012 ze dne 18. ledna 2012 k souboru Rámcových pozic k návrhům nařízení pro období 2014-2020 týkajících se strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a evropského uskupení pro územní.

3. Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce - schválen Usnesením Vlády ČR č. 867/2012 dne 28. listopadu 2012.

4. Návrh Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020 – schválen Usnesením Vlády ČR č. 447/2013 dne 12. června 2013.

5. Usnesení Vlády ČR č. 809/2013 ze dne 23. října 2013.

6. Usnesení Vlády ČR č. 242/2014 ze dne 9. dubna 2014.


 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.9 + 12.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru