+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Odpadové hospodářství

Kurz: ZOZ - Odpadové hospodářství

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v hospodaření s odpady

Rozsah 60 hodin

Cena 39 670 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, kteří se připravují na zvláštní část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v hospodaření s odpady

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

• získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností v hospodaření s odpady
• získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro úspěšné složení písemné i ústní zkoušky příslušné zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, případové studie a praktické úkoly, práce s právními předpisy, cvičné testy.

zvláštní část:
Zákon o odpadech, Zákon o obalech, Zákon o výrobcích s ukončenou životností, Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, správní činnosti v odpadovém hospodářství, související legislativa, opakování a procvičování.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Jitka Nosková, e-mail j.nos@institutpraha.cz, telefon 224 943 322

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, e-mail z.hol@institutpraha.cz, telefon 224 943 333

Právní předpisy

Právní předpisy (všechny předpisy v platném znění)

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se změní některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 543/2020 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) ve znění zákona č. 545/2020 Sb.
Vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č. 345/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
Vyhláška č. 16/2022 Sb., o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
Zákon č. 243/ 2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Zákon č. 244/2022 Sb., kterým se mění některé zákony
Vyhláška č. 47/2023 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí

Doplňující předpisy ČR
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR (Ženeva 1957), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění, Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) (Ženeva 2000), vyhlášená pod č. 102/2011 Sb. m. s., Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., v platném znění

Související předpisy ES
Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.
Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
19. 8. 2024 - 28. 11. 2024 1OZOOOHB242000 Benešov Odborníci na ZOZ 39 670 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (41.9 + 40.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru