Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Spolupracujeme » Mezinárodní spolupráce » Mezinárodní projekty

Mezinárodní projekty

  1. Podpora reformy veřejné správy v Gruzii
  2. Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky
  3. Definice a výuka etických principů pro zaměstnance veřejné správy porovnání nejlepších postupů

1. Podpora reformy veřejné správy v Gruzii

V roce 2014 zahájil Institut ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou svou participaci na projektu „Podpora reformy veřejné správy v Gruzii“. Jedná se o komplexní projekt, na kterém se podílejí i další subjekty zejména z akademické sféry.

V prosinci 2014 se uskutečnila první studijní cesta gruzínských kolegů do České republiky, která byla zaměřena na veřejnou správu a vzdělávání úředníků. Za účasti čelního představitele gruzínského Ministerstva regionálního rozvoje a infrastruktury, vedení vzdělávacího centra CEGSTAR a zástupce Úřadu vlády Gruzie byl uspořádán cyklus přednášek, jenž zahrnoval představení systému veřejné správy ČR, roli Institutu a principy vzdělávání úředníků, problematiku kontroly či etiky ve veřejné správě, využití lidských zdrojů a další související témata. Kromě přednášek navštívili účastníci Senát a Poslaneckou sněmovnu i vzdělávací středisko Institutu v Benešově.

Druhé studijní cesty do České republiky se v květnu 2015 zúčastnili představitelé gruzínského ministerstva financí. Jejím tématem byly veřejné finance a fiskální decentralizace. Tematický přednáškový blok zaměřený na rozpočtový proces či financování obcí a krajů účastníci absolvovali na Ministerstvu financí ČR, jedna z přednášek se uskutečnila na ministerstvu vnitra. Součástí programu bylyynávštěva Senátu spojená s pracovním obědem se senátory z výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, setkání s představiteli Městského úřadu v Benešově či návštěva vzdělávacího střediska Institutu v Benešově. 

Třetí studijní cesta se uskutečnila v prosinci 2016 a byla zaměřena na kvalitu vzdělávání ve veřejné správě. Zástupci vzdělávacích institucí veřejné správy absolvovali sérii přednášek zaměřenou na akreditaci vzdělávacích programů z různých pohledů, problematiku hodnocení kvality vzdělávacích programů, vzdělávacích institucí či kvality lektorů. Program byl mimo jiné doplněn přednáškami o systému veřejné správy ČR či o aktuálním stavu eGovernmentu. Účastníci měli zároveň možnost navštívit Krajský úřad středočeského kraje, Úřad vlády ČR, Městský úřad v Mnichovicích či vzdělávací středisko Institutu v Benešově.

Fondy EU

Institut pro veřejnou správu Praha má dlouhodobé zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie. V současnosti se podílí zejména na projektech realizovaných v rámci Programu celoživotního učení (LLP).


2. Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky - pokračování společného způsobu vzdělávání

Klíčový projekt, na němž se Institut v nedávné minulosti podílel, nesl název „Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky – pokračování společného způsobu vzdělávání“ a byl realizován v Programu celoživotního učení, konkrétně v programu Leonardo da Vinci, kde patříl pod Multilaterální projekty/Přenos inovací. Jednalo se o pokračování mezinárodního projektu  „Identifikace a validace kompetencí evropských úředníků“, který byl realizován v letech 2005 – 2007.

Institut byl předkladatelem a koordinátorem projektu za celé projektové konsorcium, jehož součástí byly organizace z Portugalska (Instituto National de Administraçao), Itálie (Scuola Superiore dell’Amministrazione delľInterno) a Bulharska (Institute of Public Administration) z Bulharska. V úvodní fázi se na projektu podílel i slovenský Inštitút pre verejnú správu.

Realizace projektu probíhala od října 2009 do března 2011 a z fondů EU dosáhlo spolufinancování výše 75 %.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání úředníků členských států EU – zejména ministerských úředníků a úředníků v územně samosprávných celcích. Jeho hlavním cílem bylo vytvoření pěti vzdělávacích modulů. Tyto vzdělávací moduly byly vytvořeny v prezenční formě i formou eLearningu. Moduly jsou zaměřeny na tato témata:

  • Volný pohyb osob (problematika Schengenu)
  • Mezinárodní ochrana v EU (vývoj práva na azyl)
  • Základní prvky pro řízení sociálních krizí
  • Integrace znevýhodněných skupin žen a dětí
  • Aktivní inkluze migrantek

V rámci projektu proběhly v každé zemi pilotní kurzy všech pěti modulů v prezenční formě a na ně navázaly pilotní verze eLearningových modulů. Všechny produkty, tj. vzdělávací moduly v prezenční i distanční podobě, byly vytvořeny v angličtině i v jazycích zúčastněných zemí.

Hlavním cílem projektu bylo rozšíření a zlepšení znalostí, dovedností a kompetencí evropských úředníků. Na základě získaných kompetencí mohou úředníci po absolvování vzdělávacích modulů lépe řešit situace a lépe se orientovat v dané problematice.  

Pro Českou republiku jsou tyto produkty k dispozici na CD (bližší informace poskytne Lukáš Jirsa, l.jir@institutpraha.cz; tel.: 224 228 719 ). Produkty jsou rovněž volně ke stažení na webových stránkách projektu www.europeanofficial.eu.                           

Volný pohyb osob (problematika Schengenu)

Modul Ochrana hranic v schengenském prostoru se zabývá problematikou Schengenu se zaměřením na znovuzavedení hraničních kontrol. Účastníci by tak kromě obecných informací měli získat i informace o legislativních i praktických aspektech schengenského acquis. V modulu jsou zařazena témata národní a evropské legislativy související s volným pohybem osob, praktické aspekty ochrany hranic, součástí modulu je i diskuze a řešení praktických případových studií na téma znovuzavedení hranic a policejní a soudní spolupráce.

Mezinárodní ochrana v EU: současný vývoj práva na azyl

Cílem vzdělávacího modulu je předat účastníkům přehled možností mezinárodní ochrany v rámci EU a sdílení společných interpretací toho, jak implementovat tyto principy. Mezi hlavní témata modulu patří legislativní rámec na poli práva na azyl, přehled společných standardů a jejich implementace, seznámeni se se základními principy mezinárodní ochrany a obecný přehled o geopolitickém azylovém kontextu. Bude též zařazena „národní“ lekce, která představí hlavní aktéry, legislativu a postupy v rámci ČR. Opět jsou zařazeny prezentace, případové studie, diskuze apod.

Základní prvky pro řízení evropské sociální krize s nadnárodním dopadem

Účastníci získají základní informace a dovednosti pro lepší porozumění dané oblasti, budou jim poskytnuty nástroje pro lepší analýzu/užití dat a informací v rámci krizového řízení. Budou schopni se orientovat, identifikovat a rozpoznat kritéria v řízení sociálních krizí v rámci EU a identifikovat potřeby a zdroje EU. Hlavními tématy jsou evropské instituce a právní rámec vztahující se ke krizovému řízení, hlavní aktéři zahrnutí do řešení sociálních krizí, evropská sociální krize - hlavní znaky, kde a jak může vzniknout, kdo jsou hlavní aktéři, proč a jak se vyvíjí apod. Kromě toho je zařazena „národní lekce“, která se týká přímo České republiky. Vzdělávací modul rovněž obsahuje případové studie, prezentace apod.

Integrace znevýhodněných skupin žen a dětí

Tento modul je určen pro úředníky, kteří se již s oblastí integrace setkali či setkávají, případně s problematikou přicházejí do styku okrajově. Účelem je zrekapitulovat přehled současné imigrační situace žen a dětí v rámci EU a ČR a dále zvýšit povědomí o kulturních odlišnostech a nutnosti předcházet stereotypům a diskriminaci v souvislosti s deklarací lidských práv. Účastníci by měli být schopní aplikovat vhodné opatření a nástroje dostupné v rámci EU a ČR. Měli by získat vědomosti o tom, jak identifikovat hlavní aktéry v této oblasti a jak aplikovat vhodné nástroje. V modulu jsou opět obsaženy případové studie a další participativní metody.

Aktivní inkluze (zaměřená na migranty)

Účastníci by měli získat základní znalosti o ochraně v rámci EU a procesu sociální inkluze. Na národní a mezinárodní úrovni budou seznámeni se třemi pilíři aktivní inkluze v rámci stále se rozvíjející strategie. Po absolvování modulu by účastníci měli být schopni identifikovat dobrou praxi v rámci aktivní inkluze, dokázat spolupracovat s institucemi zabývajícími se inkluzí, hodnotit projekty zabývající se aktivní inkluzí, příp. je plánovat a navrhovat. Opět je využito kromě prezentací lektora i metod skupinové výuky, případové studie či diskuze.


3. Definice a výuka etických principů pro zaměstnance veřejné správy porovnání nejlepších postupů 

Institut pro veřejnou správu Praha se ve spolupráci se zahraničními partnery rozhodl realizovat projekt zaměřený na problematiku etiky ve veřejné správě, zejména na stávající právní úpravu a možností vzdělávání pro zaměstnance veřejné správy v této oblasti. 

Projekt byl koncipován na 2 roky a je realizován v Programu celoživotního učení, v rámci Projektů partnerství Leonardo da Vinci. Institut má v tomto projektu roli koordinátora, dalšími členy projektového týmu jsou německá Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, polská Krajowa Szkola Administracji Publicznej a portugalský Instituto Nacional de Administracao.

Prostřednictvím průběžných setkávání v partnerských zemích postupem  vznikala výzkumná studie, jež se e skládá z několika částí. V úvodu se zaměřuje na krátké představení systému veřejné správy v daných zemích a vzdělávání ve veřejné správě z obecného pohledu. Detailnější pohled a srovnání nabízí v oblasti vzdělávání úředníků veřejné správy na poli etiky, analyzuje aktuální vymezení etických principů, zaměřuje se na stávající obsahovou i právní úpravu a porovnání etických kodexů v zemích, které jsou do projektu zapojeny.

Závěrem pak není pouhá komparace, ale projekt si klade za cíl i využít dobré praxe jednotlivých zemí a přijít s návrhy a doporučeními v oblasti vzdělávání v této problematice.

Základním výstupem je výzkumná studie, kterou si vám dovolujeme nabídnout v následujících podobách:


Kontakt pro bližší informace o projektu

Osoba Telefonní číslo E-mailová adresa
Mgr. Lukáš Jirsa +420 224 228 719
+420 736 610 244
l.jir@institutpraha.cz

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (22.5 + 22.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru