Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » O nás » Spolupracujeme » Spolupracující instituce v ČR

Spolupracující instituce v ČR

Krajský úřad Ústeckého kraje

S Krajským úřadem Ústeckého kraje podepsal Institut v červnu 2017 Memorandum o spolupráci při zajišťování vzdělávání úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků. Nabídka kurzů je připravována ve spolupráci s oddělením personálních věcí a vzdělávání KÚ. Kurzy probíhají v prostorách krajského úřadu.

 

Magistrát města Most

Na základě memoranda o spolupráci bylo na Magistrátu města Mostu zřízeno další školicí místo Institutu pro veřejnou správu Praha. Nabídka kurzů a jejich obsah jsou vytvářeny ve spolupráci s MmM a důraz je kladen především na praktické zaměření kurzů a sdílení příkladů dobré praxe.

 

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů České republiky

Dobrovolné sdružení fyzických osob, které vykonávají funkci tajemníka obce či města. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů mj. tím, že předkládá iniciativní návrhy k tvorbě relevantní legislativy, spolupracuje na zajišťování veřejné správy měst a obcí ČR, napomáhá vzdělávání úředníků městských a obecních úřadů a snaží se o zlepšení vzájemné informovanosti mezi úřady v oblasti jejich funkčnosti a při výkonu veřejné správy. www.tajemnici.cz

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

Profesní sdružení s tradicí od roku 1990, jehož cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích. www.aivd.cz

 

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vznikla spojením dvou téměř nejstarších, nejtradičnějších vysokých škol – VŠMIEP Praha a VŠP Ostrava s více než 15letou tradicí. Vysoká škola podnikání a práva nabízí bakalářské studium v oborech: Podnikání, Informatika a Právo. Součástí výuky je také navazující magisterský studijní program Podnikání s titulem Ing. a navazující magisterský studijní program Soukromoprávní studia s titulem Mgr. Všechny nabízené studijní obory jsou unikátním způsobem kombinovány pro aktuální potřeby současného konkurenčního trhu. Škola se zaměřuje na kompetenční vzdělávání, kdy cílem je praktická využitelnost získaných znalostí a dovedností, záměrem pak nulová nezaměstnanost absolventů. Vysoká škola podnikání a práva nabízí také komplexní program celoživotního vzdělávání. Studovat je možné na výukových pracovištích v Praze, Ostravě a Brně.

 

Česká zemědělská univerzita – Institut vzdělávání a poradenství

IVP je celoškolským pedagogickým a vědecko-výzkumným pracovištěm ČZU realizujícím vlastní akreditované studijní programy zaměřené na vzdělávání pro oblast zemědělství, rozvoj venkova i státní správu formou celoživotního vzdělávání. Realizuje pedagogickou přípravu učitelů odborných předmětů pro oblast zemědělství, lesnictví a obory příbuzné, jejich další vzdělávání v souvislosti s jejich kariérním růstem a zvyšování pedagogických kompetencí, kompetencí komunikačních i prezentačních pro doktorandy a pracovníky univerzity.

Institut byl jmenován rektorem ČZU cvičným pracovištěm pro odbornou praxi.

Vysoká škola finanční a správní

První soukromá ekonomická univerzita v České republice, na českém edukačním trhu působí již deset let.  Poskytuje všechny stupně vysokoškolského vzdělání: bakalářské (titul Bc.), navazující magisterské (titul Ing. a Mgr.) a doktorské (titul Ph.D.). Ve spolupráci se City University of Seattle z USA dále nabízí a organizuje celosvětově uznávané manažerské studium MBA v anglickém jazyce. www.vsfs.cz

 

Metropolitní univerzita Praha

Patří mezi nejstarší soukromé vysoké školy v ČR, vznikla v roce 2001. Zájemci o studium si mohou vybrat celkem z osmi bakalářských, sedmi magisterských a dvou doktorských oborů. Soukromá univerzita pro Česko i Evropskou unii, která jako jediná v ČR nabízí kompletní vysokoškolské studium na bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia v oblasti Mezinárodních vztahů a evropských studií, a to jak v češtině, tak  v angličtině v rámci oboru International Relations and European Studies. www.mup.cz

 

Královské město Slaný

Královské město Slaný leží ve Středočeském kraji, asi 25 km severozápadně od Prahy. S přibližně 15.000 obyvateli se řadí mezi obce s rozšířenou působností, do její jurisdikce spadá 52 okolních obcí. Ve Slaném je několik mateřských, základních a středních škol, nemocnice, vlastivědné muzeum, divadlo s několika soubory i množství sportovních zařízení a spolků. Díky bohaté historii najdete ve středu města i širším okolí mnoho historických památek, historické jádro města se v roce 1992 stalo městskou památkovou zónou. www.meuslany.cz

 

Wolters Kluwer ČR, a. s.

Posláním společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s., je poskytování odborných, profesních informací elektronickou (online služby, software) a tištěnou formou (časopisy, knihy) a s tím spojených doplňkových služeb (školení). V oblasti tištěné produkce pokrývá svou nabídkou periodických i neperiodických publikací oblast právní, účetní, mzdovou, daňovou, personální, oblast řízení školy a oblast bezpečnosti práce. V oblasti elektronického publikování nabízí nejrozšířenější právní informační systém na českém trhu, Systém ASPI. www.wkcr.cz

 

Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy členských obcí. Jejím hlavním posláním a příčinou vzniku je prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). www.smscr.cz
Základní cíle sdružení jsou:
a) hájení společných zájmů práv obcí a měst sdružených ve Sdružení podle principů a pravidel, jejichž ochranu Sdružení zajišťuje,
b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.

ATLAS consulting, s. r. o.

ATLAS consulting spol. s r. o. je progresívní a rychle se rozvíjející česká obchodní společnost s dlouholetou tradicí na trhu s právními a ekonomickými informačními systémy. Činnost společnosti je založena na práci špičkových programátorů, analytiků, právníků, grafiků, obchodních zástupců a dalších zaměstnanců, kteří dotvářejí zbytek sehraného pracovního týmu. Během svého úspěšného působení od roku 1992 si společnost ATLAS consulting spol. s r. o. vybudovala své nezastupitelné místo ve svém oboru, a to především díky kvalitnímu portfoliu svých produktů a přímé orientaci na zákazníka a jeho potřeby. Jedním z nejrozšířenějších produktů se tak stal právní informační systém CODEXIS®, který našel uplatnění v mnoha  oborech lidské činnosti v rámci komerčního, ale i neziskového sektoru, pro  svou obsahovou jedinečnost a uživatelskou přívětivost. www.atlasconsulting.cz

 

Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.

Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. vznikl v roce 2007 za podpory spřízněné organizace Pevnost (www.pevnost.com). Obě organizace jsou řízeny samotnými Neslyšícími. Hlavním cílem Institutu je zdokonalení specializovaného vzdělávání odborníků, kteří přicházejí do kontaktu s neslyšícími lidmi. Institut vzdělává např. tlumočníky českého znakového jazyka, zdravotníky, pedagogy, studenty, pracovníky státní správy, rodiče neslyšících dětí nebo budoucí neslyšící lektory. Spolu s Pevností pořádá pro všechny zájemce oblíbený letní tábor. Více informací najdete na www.inpsv.com.

 

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)

Mezinárodně certifikovaná asociace měst, obcí a regionů, která byla založena v roce 1994. Jejím posláním je propojovat municipality a odborné organizace v ČR ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni. Členové NSZM ČR realizují v podmínkách ČR mezinárodní Projekt Zdravé město a za podpory asociace realizují rovněž mezinárodní program místní Agenda 21. V současnosti NSZM ČR sdružuje 106 municipalit, a má tak regionální vliv na 37 % populace ČR.Odkaz: www.ZdravaMesta.cz.

 

Manažerský institut – akreditované studium MBA, s.r.o.

Manažerský institut je nová moderní vzdělávací instituce, která staví na tradičních hodnotách vzdělávání. Jeho historie spadá do roku 2012, kdy vznikl po několikaletých zkušenostech obou jeho zakladatelů v systému profesního vzdělávání MBA. Manažerský institut nabízí atraktivní obory, které absolventům umožní lepší prosazení v profesním životě, stabilizaci v oboru a v neposlední řadě propojí teoretické znalosti a praktické dovednosti v jeden celek.

 

Společnost KAMPI OFFICE s.r.o. je předním  ryze českým výrobcem a velkoobchodem kancelářských potřeb s s tradicí od roku 1997. 60% zaměstnanců firmy tvoří zaměstnanci se zdravotním postižením, kteří tak nacházejí smysluplné zaměstnání.  Své pobočky má v Praze, Brně a Hodoníně, v roce 2015 expandovala i na trhy ve Slovenské republice.

Institut spolupracuje s KAMPI OFFICE s.r.o. v rámci náhradního plnění a řadí se tak mezi společnosti, které cítí zodpovědnost za podporu a rozvoj zaměstnanosti hendikepovaných osob. Za spolupráci v roce 2015 obdržel Institut od společnosti KAMPI OFFICE s.r.o.  Poděkování za spolupráci v roce 2015.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (31.7 + 42.2) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru