+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Prodej skript » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné a účinné od 1. 6. 2016

Tyto obchodní podmínky Institutu pro veřejnou správu Praha, státní příspěvkové organizace, se sídlem  Baarova 1026/2, 140 00  Praha 4, IČ:70890293, ustavené Ministerstvem vnitra zřizovací listinou pod č.j. KM-PRUB ze dne 15.12.2000-375 („Prodávající“) tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, kterou Prodávající uzavírá se svými zákazníky jako kupujícími, prostřednictvím své eProdejny (internetového obchodu) umístěného na webové adrese http://www.institutpraha.cz

Nabídka produkce odborné literatury Prodávajícího („zboží“), její ceny, poskytované slevy a tyto obchodní podmínky uváděné na eProdejně jsou platné výhradně na území České republiky.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Institut pro veřejnou správu Praha
státní příspěvková organizace

Baarova 1026/2
140 00  Praha 4

IČ: 70890293
DIČ: CZ70890293

Tel.: 224 943 311
e-mail: podatelna@institutpraha.cz

Uzavření kupní smlouvy

Zákazník vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) činí Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení akceptace tohoto návrhu za strany Prodávajícího odeslané na emailovou adresu zákazníka. V případě, že k takové akceptaci ze strany Prodávajícího nedojde, kupní smlouva nebyla uzavřena. Podmínkou platnosti objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře a souhlas zákazníka s těmito obchodními podmínkami. Zákazník je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít se zákazníkem kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eProdejně, tj. vystavené zboží v eProdejně Prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 občanského zákoníku.

Způsob dodání zboží

Zboží z produkce Prodávajícího je odesláno prostřednictvím České pošty na dobírku (pokud není sjednáno jinak) do 5 pracovních dnů od akceptace objednávky. Na přelomu měsíců prosinec – leden je z technických důvodů expedice prodloužena o 10 pracovních dnů. Osobní odběr je možný pouze po předchozí telefonické dohodě na tel. č. +420 224 943 311.

Způsob platby

Cena veškerého zboží nabízeného v eProdejně Prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků souvisejících s prodejem ( s výjimkou níže uvedeného manipulačního poplatku, který je uveden samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eProdejně Prodávajícího. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (viz níže)  může zákazník uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. bezhotovostně převodem na účet
  2. v hotovosti na dobírku
  3. v hotovosti v sídle Prodávajícího

V případě platby v hotovosti na dobírku je cena zboží splatná při převzetí zboží.V případě bezhotovostní platby je cena zboží splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

Náklady na dodání

Poštovné Prodávající zákazníkovi neúčtuje. Pokud cena zboží v objednávce nedosahuje výše 1000,- Kč, bude k ceně objednávky připočten manipulační poplatek ve výši 70,- Kč (plus DPH v zákonné výši). Při objednání zboží nad 1000,- Kč se manipulační poplatek neúčtuje.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zásilky. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Pro tyto účely může zákazník použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, přičemž náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu nese v plné výši zákazník.

Zákazník nemůže odstoupit od smluv uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží zákazníkem. Zpět lze přijmout jen zboží nepoškozené a nepoužité. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů po přijetí zákazníkem vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku zákazníka na vrácení ceny zboží.

Formulář odstoupení do smlouvy můžete stáhnout  na http://www.institutpraha.cz/odstoupeni         

Práva z vadného plnění, záruka, reklamace, reklamační podmínky

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí úpravou obecně závazných právních předpisů (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 občanského zákoníku).

Zákazník je povinen zboží dodané Prodávajícímu prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Pokud je zásilka se zbožím v okamžiku převzetí poškozena, je zákazník povinen neprodleně informovat jak přepravce (zápisem v listu převzetí dodávky), tak Prodávajícího, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě zjištěných závad je zákazník povinen Prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem (na e-mailovou adresu podatelna@institutpraha.cz nebo písemně nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Je-li dodané zboží vadné, může zákazník uplatnit reklamaci (práva z vadného plnění) u Prodávajícího osobně na adrese jeho sídla (Baarova 1026/2 , 140 00  Praha 4), nebo zasláním reklamovaného zboží na tuto adresu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží nebo kopii platné faktury či jiného nahrazujícího dokladu o prodeji, které Prodávající zasílá zákazníkovi v zásilce spolu se zbožím a oznámení o vadách.

Oznámení o vadách musí obsahovat jméno a bydliště zákazníka, nebo jeho e-mail a telefonický kontakt, číslo objednávky – vystavené faktury, datum vystavení faktury a popis vady a případně toho, jak vada vznikla.

Reklamované zboží musí být kompletní, zabalené ve vhodném obalu. Reklamace se nevztahuje na zboží poškozené mechanicky (roztržené, propálené, prořízlé apod.) poškozené přírodními živly (voda, oheň apod.) poškozené nesprávným používáním v rozporu s běžnými zásadami používání daného zboží nebo chybnou manipulací.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za zboží reklamované po uplynutí záruční doby, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti výrobku v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta slevy z ceny zboží, nelze uplatnit reklamaci.

Prodávající vyřídí reklamaci v co nejkratší možné době nebo podá zákazníkovi zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace. Maximální doba trvání reklamace je 30 dní. Reklamační doba běží ode dne přijetí reklamace. Zákazník má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace pouze v případě, že je reklamace uznána za oprávněnou.

V závislosti na druhu vady a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má zákazník možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení ceny zboží.

Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít zboží k reklamaci. Zákazník je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které zákazník uvádí, podléhají ochraně dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje Prodávajícího a aktuální seznam jeho kontaktních údajů pro styk se zákazníky.

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a  ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. Tento souhlas může zákazník kdykoliv vůči Prodávajícímu písemnou formou odvolat.

Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky může Prodávající měnit či doplňovat. Zákazník je vázán zněním obchodních podmínek platným v okamžiku odeslání objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) ze strany zákazníka. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Zákazníkovi může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registraci či uvedenou zákazníkem v objednávce.

Dodatek obchodních podmínek vztahující se na prodej vzdělávacích akcí

Mezi vzdělávací akce Institutu patří semináře, kurzy,  eLearning, konference a další typy vzdělávacích akcí

Přihlášení

Přihlášky se přijímají pouze v písemné podobě. Formulář přihlášky je možné stáhnout na http://www.institutpraha.cz/kurzy/prihlasky-a-omluvy/

 Přihlásit se k účasti na semináři je možné prostřednictvím webových stránek (www.institutpraha.cz), e-mailem ( podatelna@institutpraha.cz) nebo poštou v listinné podobě na adresu Institutu, nebo prostřednictvím datové schránky. V přihlášce uvádějte vždy kompletní námi požadované údaje. Přihláška účastníka se stává závaznou dnem doručením do našeho Institutu. Doručením přihlášky vzniká kupní smlouva mezi přihlášeným a Institutem. Odesláním přihlášky zákazník stvrzuje správnost údajů a rovněž svůj souhlas s obchodními podmínkami Institutu. Údaje na přihlášce musí být v souladu s údaji v obchodním rejstříku, pokud je vněm subjekt registrován. Přihlášení budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek a přednost mají ti účastníci, kteří zašlou přihlášku včas. Po přijetí přihlášky bude přihlášený účastník vyrozuměn o formě úhrady. V případě nedostatečné kapacity bude přihlášenému doporučen náhradní termín nebo jiný seminář. Nejméně 3 pracovní dny před konáním semináře obdrží všichni účastníci k dané akci organizační pokyny, a to datovou schránkou, na e-mail, který uvedli v přihlášce nebo v listinné podobě poštou.

Cena vzdělávací akce (semináře) se řídí ceníkem v době přijetí přihlášky, uveřejněné na http://www.institutpraha.cz/ceny.

Dokladem o absolvování vzdělávací akce je certifikát (Osvědčení), který je po skončení vzdělávací akce předán účastníkovi nebo je zaslán  prostřednictvím České pošty, a.s.

Zákazník dává Institutu uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas může kdykoliv písemnou formou dovolat.

Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách Institutu a je označena datem zahájení platnosti.

Platba

Po přijetí přihlášky bude přihlášeným zaslána zálohová faktura na úhradu účastnického poplatku. Platbu semináře je nutné provést nejpozději den před jeho konáním. V případě ústředních správních úřadů bude zaslána faktura po konání kurzu. Úhrada je možná vždy převodem, v učebnách Institutu pro veřejnou správu Praha v Baarova ul. č. 2 také v hotovosti a ve Vzdělávacím středisku Benešov v hotovosti i kartou.  V ceně jsou zahrnuty výukové materiály.

Úhrada vzdělávacích akcí poskytovaných podle Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a Služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech se řídí zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.

Manipulační poplatky

Veškeré změny a omluvy se přijímají pouze písemně. Zrušení objednávky je možné provést na základě manipulačních podmínek:

  • Zruší-li nebo omluví-li zaměstnavatel účast přihlášeného účastníka/účastnice nebo úředníka/úřednice na vzdělávací akci ve lhůtě do 30 dní, nejméně však 3 dny před jejím zahájením, poskytovatel má nárok na úhradu manipulačního poplatku ve výši 10 % z ceny celé vzdělávací akce. Poskytovatel neúčtuje manipulační poplatek v případě, že zaměstnavatel zruší nebo omluví účast účastníka na vzdělávací akci nejméně 31 dní před jejím zahájením.
  • Nezruší-li zaměstnavatel písemně účast nebo neomluví-li neúčast přihlášeného účastníka/účastnice nebo úředníka/úřednice  vzdělávací akce nejpozději 3 dny před zahájením kurzu, poskytovatel má vždy nárok na úhradu částky ve výši 100% ceny aktuálního kurzu.
  • Při zrušení vzdělávací akce Institutem bude uhrazená částka vrácena zpět v plné výši.
  • Neuplatněním manipulačního poplatku by Institut nedodržel zákonnou povinnost o řádném hospodaření příspěvkové organizace a vystavil by se tak možnému postihu ze strany zřizovatele a kontrolních orgánů.

V případě, že se účastník nemůže na seminář dostavit, může za sebe poslat náhradníka. Jestliže bude akce zrušena ze strany Institutu, účastníkovi bude vrácena cena v plné výši.

Pořadatel (Institut) si vyhrazuje právo na změnu programu, termínu akce, změnu místa konání a lektora. Je povinen o těchto skutečnostech informovat účastníka včas před zahájením akce buď telefonicky, nebo e-mailem. Na základě těchto úprav se na účastníka nevztahují žádné manipulační  podmínky.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:          Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace

                        Baarova 1026/2, 140 00  Praha 4 

                        E-mail:…………………………

                        Fax:…………………………….

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/ o poskytnutí těchto služeb(*):………………………………………….

Datum objednání(*)/ datum obdržení(*):…………………………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:……………………………………………..

Adresa spotřebitele/ spotřebitelů:…………………………………………………………

Podpis spotřebitele/spotřebitelů ( pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

                                                                       ……………………………………………..

 

Datum:…………………………………..

 

(*)Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (28.3 + 32.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru