+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Veřejný pořádek

Kurz: ZOZ - Veřejný pořádek

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Rozsah 32 hodin

Cena 25 790 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Program

Správní řízení ve vztahu k řízení o přestupcích, základní pravidla řízení
o přestupcích, vyloučení oprávněných úředních osob nebo členů kolegiálního správního orgánu, doručování písemností, správní rozhodnutí a jeho oznámení, odvolací řízení, přezkoumání rozhodnutí správních orgánů soudem, výkon správních rozhodnutí (podmínky, příslušnost orgánů a opravné prostředky při výkonu rozhodnutí), vymáhání peněžitých i nepeněžitých plnění podle daňového a správního řádu.
Spolupráce správních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, (společné znaky přestupků a trestných činů, formální a materiální stránka přestupku a trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, dále jen „zákon o přestupcích“), procesní část (správní řízení trestní, možnost předat věc pokud nejde o přestupek).
Obecná část přestupkového práva, pojem přestupku (zákonná definice, pojmové znaky), vztah přestupků k trestným činům, základy odpovědnosti za přestupek
fyzických osob, právnických osob a fyzických podnikajících osob, časová a místní působnost zákona o přestupcích, osobní působnost zákona o přestupcích (osoby, jejichž jednání mající znaky přestupku nelze jako přestupky projednat, postup správních orgánů vůči těmto osobám), správní tresty za přestupek (druhy a výměra správních trestů, zásady jejich ukládání a zásady pro určení a druhu výměru správního trestu), omezující opatření a zabrání věci jako druh ochranného opatření, postih a projednávání přestupků mladistvých (mladistvý a nezletilý, ukládání správních trestů, zvláštní ustanovení o projednávání přestupků mladistvých), zánik odpovědnosti za přestupek a zánik práva na výkon sankce.
Právní úprava řízení o přestupcích, prameny právní úpravy řízení o přestupcích
a jeho základní zásady (vztah zákona o přestupcích a správního řádu, navazující
a související procesní předpisy), věcná příslušnost v řízení o přestupcích (co se rozumí věcnou příslušností, které správní orgány jsou věcně příslušné, věcná příslušnost obcí), místní příslušnost v řízení o přestupcích, funkční příslušnost
v řízení o přestupcích (co se rozumí funkční příslušností, rozbor této problematiky ve vztahu k obcím), účastníci řízení o přestupku (kdo je účastníkem a v jakém rozsahu, způsobilost účastníka v řízení samostatně jednat, procesní práva a povinnosti účastníků), osoby účastné na řízení o přestupcích (osoba přímo postižená spácháním přestupku, zákonný zástupce a opatrovník mladistvého, OSPOD), zastupování v řízení o přestupcích, zahájení řízení o přestupku (způsob zahájení, kdy je řízení zahájeno, podklad pro zahájení řízení), součinnost státních orgánů, obcí a orgánů policie se správními orgány při projednávání přestupků, činnost správního orgánu před zahájením řízení o přestupku (úkony správního orgánu před zahájením řízení, podklad pro zahájení řízení, problematika povinnosti podat vysvětlení, odložení věci a předání věci), příkaz, ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě, příkaz a příkazový blok (podmínky, správní tresty, příslušnost, přezkum zákonnosti uložené pokuty).
Zjišťování podkladů pro rozhodnutí (podklady pro rozhodnutí, dokazování), zajištění průběhu a účelu řízení o přestupku (zajišťovací prostředky podle správního řádu
a zákona o přestupcích a jejich právní úprava), rozhodnutí o přestupku (požadavky kladené na rozhodnutí, jeho obsahové a formální náležitosti, lhůta pro vydání rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí), oznámení rozhodnutí
o přestupku a doručování písemnosti.
Zastavení řízení o přestupku, podmínečné upuštění od uložení správního trestu, narovnání, náhrada škody způsobené přestupkem, náhrada nákladů řízení
o přestupku, přezkoumání rozhodnutí v odvolacím řízení (podmínky odvolání a jeho právní účinky, průběh odvolacího řízení, rozhodnutí o odvolání), podmínky výkonu
a příslušnost k výkonu rozhodnutí o přestupku, prostředky výkonu rozhodnutí
o přestupku.
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - vybrané skutkové podstaty přestupků dle § 4, § 5, § 7 a § 8. Přestupky proti pořádku ve státní správě
a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku. Jejich skutkové podstaty, vztah ke korespondujícím trestným činům, formy zavinění, správní tresty
a evidence těchto přestupků a příslušnost k jejich projednávání.
Praktická cvičení seznámení s náležitostmi a strukturou rozhodnutí a usnesení vydávaných v souvislosti řízením o přestupku (zejména rozhodnutí o přestupku,
o vině, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty, usnesení o předvedení), vyhotovování výroků rozhodnutí a usnesení, vyhotovování poučení o opravném prostředku, vyhotovování dalších důležitých úkonů v řízení
o přestupku (např. předvolání, protokolu o ústním jednání, odložení věci).

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, mobil: 733 129 063, tel: 224 943 324

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, ( 732 999 007, 224 943 333)

Odborná literatura

Vedral: Zákon o hlavním městě Praze. IMS, 2005
Vedral: Správní řád – komentář, 2. vydání, Bova Polygon Praha 2012
Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo: Správní řád – komentář, 4. vydání, C.H.Beck, Praha 2013

Právní předpisy

Ústava České republiky - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve znění Ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2021 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
19. 8. 2024 - 5. 11. 2024 1OZOOVPC242000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (28.7 + 35.8) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru