Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Správní řízení v praxi - Doručování

Kurz: Správní řízení v praxi - Doručování

Správní řízení v praxi - Doručování

Rozsah 6 hodin

Cena 990 Kč

Místa konání Praha, Most

Lektor(ka)

Ing. Bc. Roman KRČIL, PhDr. Mgr. Marek HEJDUK, LL.M.

Forma

Prezenční

Cílová skupina

úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků, státní zaměstnanci a jejich představení, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci správních úřadů

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

• shrnout zásady pro doručování ve správním řízení
• usnadnit pochopení praktických aspektů doručování ve správním řízení
• přispět k osvojení správných a efektivních postupů při doručování ve správním řízení
• poskytnout platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti

Program

• Doručování ve správním řízení (obecné principy a požadavky, kdo doručuje, kam se doručuje, jak se doručuje, uložení písemnosti, překážky při doručování, fikce doručení, lhůty při doručování, doručování písemností vyžadujících a nevyžadujících potvrzení o doručení, doručování veřejnou vyhláškou, doručování opatrovníkem).
• Elektronické aspekty doručování ve správním řízení (vymezení základních pojmů - např. datové schránky, autorizovaná konverze atd., přehled právních předpisů upravujících komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související, postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou).
• Případové studie (procvičování vybraných témat). Diskuze.

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/PV-439/2018.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Jitka Nosková, j.nos@institutpraha.cz, telefon: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505

Odborná literatura

• JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-607-4.
• TOBEK, Ivan, HRUŠKA, Karel, VOŘÍŠEK, Petr. Správní řád. Praha: Institut pro veřejnou správu Praha, 2016. ISBN 978-80-86976-33-4.
• VEDRAL, Josef. Správní řád – komentář. Praha: Bova Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4.

Právní předpisy

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
• Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
• Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
• Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
• Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
6. 6. 2019 2PKDOJAA191000 Praha Ing. Bc. Roman KRČIL 990 Kč
4. 6. 2019 2MODOJAB191000 Most PhDr. Mgr. Marek HEJDUK, LL.M. 990 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (46.2 + 11.9) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru