Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Správní řízení v praxi - Doručování

Kurz: Správní řízení v praxi - Doručování

Správní řízení v praxi - Doručování

Forma

Prezenční

Cílová skupina

úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků, státní zaměstnanci a jejich představení, zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci správních úřadů

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

• shrnout zásady pro doručování ve správním řízení
• usnadnit pochopení praktických aspektů doručování ve správním řízení
• přispět k osvojení správných a efektivních postupů při doručování ve správním řízení
• poskytnout platformu pro vzájemnou výměnu zkušeností v této oblasti

Program

• Doručování ve správním řízení (obecné principy a požadavky, kdo doručuje, kam se doručuje, jak se doručuje, uložení písemnosti, překážky při doručování, fikce doručení, lhůty při doručování, doručování písemností vyžadujících a nevyžadujících potvrzení o doručení, doručování veřejnou vyhláškou, doručování opatrovníkem).
• Elektronické aspekty doručování ve správním řízení (vymezení základních pojmů - např. datové schránky, autorizovaná konverze atd., přehled právních předpisů upravujících komunikaci prostřednictvím datových schránek a úkony s tím související, postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou).
• Případové studie (procvičování vybraných témat). Diskuze.

Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/PV-439/2018.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Jitka Nosková, j.nos@institutpraha.cz, telefon: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505

Odborná literatura

• JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-607-4.
• TOBEK, Ivan, HRUŠKA, Karel, VOŘÍŠEK, Petr. Správní řád. Praha: Institut pro veřejnou správu Praha, 2016. ISBN 978-80-86976-33-4.
• VEDRAL, Josef. Správní řád – komentář. Praha: Bova Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-166-4.

Právní předpisy

• Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
• Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
• Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
• Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
• Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
• Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
• Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (29.3 + 22.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru